До уваги акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод»!

Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» (ідентифікаційний код – 00293278, місцезнаходження: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться 11 квітня 2019 року об 11.00 год. за адресою: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової ради.

Проект порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Пашкевич Л.О., членів лічильної комісії Шпак М.О., Петров І.Г.

  1. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити регламент проведення Загальних зборів: для доповідача надається 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, для повторного виступу – 1 хвилина. Питання доповідачу надають Голові Загальних зборів у письмовій формі після кожного виступу.

  1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

  1. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення напрямків діяльності та планів на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, визначити напрямки діяльності та плани на 2019 рік.

  1. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

  1. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

  1. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, в розмірі 2531700,00 грн. направити на покриття збитків минулих років.

8.Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (щодо видів економічної діяльності Товариства).

Проект рішення: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо видів економічної діяльності шляхом включення нових видів діяльності згідно з КВЕД: 41:10 – Організація будівництва будівель, 70:22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, – 05 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у Загальних зборах відбудеться 11 квітня 2019 року з 10.00 до 10.45 години за місцем проведення Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на Загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. 

Представник акціонера голосує на Загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової ради, у робочі дні, робочі години, а в день проведення Загальних  зборів – за місцем проведення Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Говоруха В.П. Акціонери мають право не пізніше початку Загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Товариства Говорухи В.П. за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеним станом на 18.02.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 709155 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 709155 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: https://kstz.kiev.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 468-86-38.

Наглядова рада

Таблица обнародуется только на stockmarket.gov.ua

Найменування показникаЗвітний рік (2018 р.)Попередній рік (2017 р.)
Усього активів88397775
Основні засоби (за залишковою вартістю)44285535
Запаси991173
Сумарна дебіторська заборгованість1215997
Гроші та їх еквіваленти2034666
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(3342)(5873)
Власний капітал41841653
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал74467446
Довгострокові зобов’язання і забезпечення00
Поточні зобов’язання і забезпечення46556122
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)2532978
Середньорічна кількість акцій709155709155
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)3,570451,37911