Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД”
2. Код за ЄДРПОУ: 00293278
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, провулок Балтійський, 23

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-86-38, (044) 468-89-99
5. Електронна поштова адреса: urist@kstz.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://kstz.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Наглядовою радою Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Познякова Сергія Миколайовича. Підстава такого рішення – рішення Наглядової ради Товариства від 26.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 20,206866%. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: генеральний директор, директор. Наглядовою радою Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати Заступником Голови Наглядової ради Водоп’янова Володимира Михайловича. Підстава такого рішення – рішення Наглядової ради Товариства від 26.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -30,056758%. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: Голова Наглядової ради, генеральний директор.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Директор Говоруха В.П. 27.04.2018