До уваги акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод»!

Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» (ідентифікаційний код – 00293278, місцезнаходження: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться 17 квітня 2018 року об 11.00 год. за адресою: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової ради.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Пашкевич Л.О., членів лічильної комісії Шпак М.О., Петрова І.Г.

 1. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити регламент проведення Загальних зборів: для доповідача надається 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, для повторного виступу – 1 хвилина. Питання доповідачу надають Голові Загальних зборів у письмовій формі після кожного виступу.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

 1. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення напрямків діяльності та планів на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визначити напрямки діяльності та плани на 2018 рік.

 1. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

 1. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

 1. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Направити 95% від чистого прибутку, отриманого у 2017 році, на покриття збитків минулих років, 5% – до резервного капіталу.

 1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Познякова С.М. та секретаря загальних зборів Говоруху В.П. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Говоруху В.П. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 1. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Ревізійну комісію», у зв’язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

 1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Водоп’янова Володимира Михайловича, Познякова Сергія Миколайовича, Селівончика Ігоря Семеновича, Тітаренко Ігоря Віталійовича, Познякова Дмитра Сергійовича.

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

 1. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Директора Товариства Говоруху В.П. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, – 11 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у Загальних зборах відбудеться 17 квітня 2018 року з 10.00 до 10.45 години за місцем проведення Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на Загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на Загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової ради, у робочі дні, робочі години, а в день проведення Загальних  зборів – за місцем проведення Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Говоруха В.П. Акціонери мають право не пізніше початку Загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або прізвище, ім’я, по батькові кандидата, кількість та тип належних йому акцій Товариства та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Товариства Говорухи В.П. за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 709155 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 701915 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: https://kstz.kiev.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 468-86-38.

Наглядова рада