Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

21.04.2017 (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00293278

4. Місцезнаходження
04073, Україна, м.Київ, Балтiйський провулок, 23

5. Міжміський код, телефон та факс (044) 468-86-38, 468-89-99

6. Електронна поштова адреса urist@kstz.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Річна інформація опублікована у

(дата) (дата)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

в мережі Інтернет

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(адреса сторінки)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних
акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

зобов’язання емітента X обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
собівартість реалізованої продукції
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних

прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

3) інформація про 4) інформація про 5) інформація про 6) інформація про

значних правочинів 7) інформація про

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду X 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

правочинів
8) інформація про

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 30. Річна фінансова звітність X 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення
окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини
об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй (дозволiв).

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади корпоративного секретаря у емiтента немає.

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової оцiнки.

Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що дивiденди за результатами звiтного перiоду та за результатами перiоду, що передував звiтному не нараховувались i не виплачувались.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.

Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало та не продавало ранiше викупленi власнi акцiї протягом звiтного перiоду, викуплений власних акцiй немає.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не приймались.

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не приймались.

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не приймались.

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається тому що Товариство не випускало борговi цiннi папери.

В формi “Текст аудиторського висновоку (звiту)” вiдсутнi Реєстрацiйний номер, серiя та номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, тому що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.

Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надаються, тому що емiтент здiйснив публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало борговi цiннi папери з забезпеченням випуску.

Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва), не надається в зв’язку з тим, що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01No482455

3. Дата проведення державної реєстрації

30.03.1995

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

7446127,5

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

16

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.13 – Виробництво порожнистого скла
68.20 – Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 81.10 – Комплексне обслуговування об’єктiв

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство “Райффайзен Банк АВАЛЬ” 2) МФО банку

380805
3) Поточний рахунок

26008484886
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публiчне акцiонерне товариство “Державний експортно-iмпортний банк України” 5) МФО банку

322313
6) Поточний рахунок

   26007012826001

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Бiзнес парк “Балтiйський”

2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Код за ЄДРПОУ

38399172
4) Місцезнаходження

04073, м. Київ, провулок Балтiйський, 23 5) Опис

ПАТ “Київський склотарний завод” у 2012 роцi заснував ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський” шляхом внесення до статутного капiталу майнових прав на володiння i користування нерухомим майном. Згiдно Акту прийому-передачi майнових прав, останнi було передано ПАТ “Київський склотарний завод” у власнiсть ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський” 01.11.12 року. Форма участi: 22,8% часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначаються статутом ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський” та чиним законодавством України.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Орендне пiдприємство “Київський склотарний завод”

04073, м.Київ, Балтiйський провулок, 23

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Говоруха Вiкторiя Петрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи


4) Рік народження 1972

5) Освіта Вища

6) Стаж роботи (років) 27

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор ТОВ “ЕС ПI ЕМ”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.03.2016, обрано на 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов’язки:

– управляє (формує, планує, здiйснює, координує, контролює) згiдно з чинним законодавством виробничо-господарською та фiнансово-економiчною дiяльнiстю пiдприємства;
– здiйснює керiвництво пiдприємством, призначає на посади начальникiв структурних пiдроздiлiв тощо та координує роботу пiдприємства;

– органiзовує роботу та ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв;
– забезпечує виконання пiдприємством усiх зобов’язань перед регiональним i мiсцевим бюджетами, державними позабюджетними соцiальними фундацiями, постачальниками, замовниками та кредиторами, включаючи банкiвськi установи, а також, виконання господарських i трудових договорiв, зокрема контрактiв i бiзнес-планiв;
– вживає заходiв щодо забезпечення пiдприємства квалiфiкованими кадрами, рацiонального використання i розвитку їхнiх професiйних знань i досвiду, створення безпечних i сприятливих для життя i здоров’я умов працi, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;
– вирiшує питання безпеки пiдприємства;
– забезпечує дотримання законностi у дiяльностi пiдприємства i змiцнення його господарсько- економiчних зв’язкiв;
– використовує правовi засоби для фiнансового управлiння та функцiонування пiдприємств у ринкових умовах, змiцнення договiрної та фiнансової дисциплiни, регулювання соцiально- трудових вiдносин, забезпечення iнвестицiйної привабливостi пiдприємства для пiдтримання та розширення масштабiв пiдприємницької дiяльностi;
– захищає майновi iнтереси в судах, арбiтражi, органах державної влади та управлiння;
– має право без доручення дiяти вiд iменi пiдприємства;
– представляти iнтереси пiдприємства у вiдносинах iз громадянами, юридичними особами, органами державної влади та управлiння;
– розпоряджатися майном та засобами пiдприємства, дотримуючись вимог, визначених чинним законодавством, статутом пiдприємства, iншими нормативно-правовими актами;
– вiдкривати у банкiвських установах розрахунковий та iншi рахунки;
– укладати трудовi договори (контракти, угоди);
– ухвалювати рiшення: про притягнення працiвникiв, винних у заподiяннi матерiальних збиткiв пiдприємству, до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв’язку з порушенням виробничої або трудової дисциплiни;
– видавати доручення на здiйснення цивiльно-правових операцiй, представництво тощо;
– у межах повноважень, визначати склад та обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю, порядок, напрями та ресурси щодо її захисту.
Винагорода виплачується згiдно штатного розкладу, за 2016 рiк було виплачено: 43 747,66 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
Наглядової радою Товариства 23.03.2016 року було прийнято рiшення припинити повноваження директора Говорухи Вiкторiї Петрiвни.
Наглядовою радою Товариства 23.03.2016 р. було прийнято рiшення обрати директором Товариства Говоруху Вiкторiю Петрiвну з 23.03.2016 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор, генеральний директор, фiнансовий директор.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пашкевич Лариса Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи


4) Рік народження 1957

5) Освіта Вища

6) Стаж роботи (років) 37

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний бухгалтер ТОВ “ЕС ПI ЕМ”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.09.2013, обрано безстроково

9) Опис
Повноваження та обов’язки:

– ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних;
– повний облiк поступаючих грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов’язаних з їх рухом;

– достовiрний облiк витрат виробництва та обiгу, використання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання будiвельних, монтажних та iнших робiт, складання економiчно обгрунтованих калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт та послуг;
– дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв всiма пiдроздiлами;

– складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, баланса пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки;
– своєчасне перерахування податкiв та зборiв передбачених законодавством;
– збереження майна, рацiональне та ефективне використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення.

Здiйснює:
– заходи щодо надання повної правдивої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства;
– контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв;
– прийняття участi у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємства, оформлення матерiалiв пов’язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства;
– визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних, та зведених облiкових документiв, вибору оптимальної структури бухгалтерiї та чисельнiсть її працiвникiв;
– збереження бухгалтерських документiв, оформлення та передачу їх в установленому порядку в архiв;
– керування фахiвцями з бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiл мiж ними функцiональних обов’язкiв тощо.
Контролює:

– дотримання встановлених правил оформлення прийому та вiдпуску товарно-матерiальних цiнностей;
– вiрнiсть витрат фонду оплати працi, встановлених посадових окладiв, суворе додержання фiнансової та касової дисциплiни;

– стягнення в установленi термiни дебiторської та погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни;
– законнiсть списання з бухгалтерських балансiв недостач дебiторської заборгованостi та iнших збиткiв.

Бере участь в пiдготовцi заходiв, що попереджують утворення недостач та незаконнi витрати грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, порушення фiнансово-господарського законодавства.
Пiдписує документи, що є основою для прийому та видачi грошових коштiв i товарно- матерiальних цiнностей, а також кредитнi та розрахунковi обов’язки.

Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi та економiчного аналiзу.
Забезпечує додержання законностi, виконує правила трудового розпорядку, нормативнi акти з охорони працi, технiку безпеки i охорону навколишнього середовища.

Винагорода виплачується згiдно штатного розкладу, за 2016 рiк було виплачено: 36 557,66 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти: головний бухгалтер, бухгалтер, головний бухгалтер.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Заступник Голови Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Водоп’янов Володимир Михайлович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи


4) Рік народження 1960

5) Освіта Вища

6) Стаж роботи (років) 39

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Голова Наглядової ради ТОВ НВП “Йод”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2015, обрано до припинення повноважень

9) Опис
Повноваження та обов’язки:

– вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях;
– прийняття рiшення про вчинення значного правочину та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть;

– прийняття рiшення про отримання кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числi i

заставу майна Товариства;
– погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв у iншi суб’єкти господарської дiяльностi, що створюються за участю Товариства;
– визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв;
– прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй;
– прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп;
– вирiшення питання про скликання, органiзацiю та проведення Загальних зборiв;
– прийняття рiшення про обрання та припинення повноважень керiвника Товариства, призначення та звiльнення його заступникiв, прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керiвника Товариства;
– ухвалення стратегiй Товариства, затвердження рiчного бюджету, кошторисiв, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
– прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв, затвердження договору, що укладається з ним, погодження розмiру оплати його послуг;
– iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є: представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: голова Наглядової ради, член Наглядової ради.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Одночасно обiймає посаду Генерального директора ТОВ Консультацiйне Науково-виробниче пiдприємство “Йод”, адреса: 04107, м. Київ, вул. Багговутiвська, 8/10

1) Посада
Голова Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Позняков Сергiй Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи


4) Рік народження 1964

5) Освіта Вища

6) Стаж роботи (років) 35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Голова Наглядової ради ЗАТ “КСТЗ”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2015, обрано до припинення повноважень

9) Опис
Повноваження та обов’язки:

– планує та органiзовує роботу Наглядової Ради;
– скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;
– головує на Загальних зборах;
– пропонує Наглядовiй радi кандидатуру для обрання корпоративним секретарем;
– дiє вiд iменi Наглядової ради Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi;
– скликає черговi та позачерговi засiдання Наглядової ради;
– головує на засiданнях Наглядової ради;
– приймає рiшення про проведення заочного голосування;
– видає доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенцiї;
– має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради
– головує на засiданнях Наглядової ради;
– приймає рiшення про проведення заочного голосування;
– має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є: представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: голова Наглядової ради, член Наглядової ради.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Одночасно обiймає посаду директора ТОВ “Центр-8”, адреса: (02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 2А).

1) Посада
Член Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Селiвончик Iгор Семенович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи


4) Рік народження 1964

5) Освіта Вища

6) Стаж роботи (років) 30

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Генеральний директор ТОВ НВП “Йод”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2015, обрано до припинення повноважень

9) Опис
Повноваження та обов’язки:

– вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях;
– прийняття рiшення про вчинення значного правочину та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть;

– прийняття рiшення про отримання кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числi i заставу майна Товариства;

– погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв у iншi суб’єкти господарської дiяльностi, що створюються за участю Товариства;
– визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв;

– прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй;
– прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп;

– вирiшення питання про скликання, органiзацiю та проведення Загальних зборiв;
– прийняття рiшення про обрання та припинення повноважень керiвника Товариства, призначення та звiльнення його заступникiв, прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керiвника Товариства;
– ухвалення стратегiй Товариства, затвердження рiчного бюджету, кошторисiв, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
– прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв, затвердження договору, що укладається з ним, погодження розмiру оплати його послуг;
– iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є: представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: Генеральний директор.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Одночасно обiймає посаду директора ТОВ “Iндекс-6 Україна”, адреса: 02100, м. Київ, вул. Будiвельникiв, 36, офiс 50.

1) Посада
Член Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тiтаренко Iгор Вiталiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи


4) Рік народження 1964

5) Освіта Вища

6) Стаж роботи (років) 33

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Радник Голови Правлiння ЗАТ “КСТЗ”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2015, обрано до припинення повноважень

9) Опис
Повноваження та обов’язки:

– вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших

об’єднаннях;
– прийняття рiшення про вчинення значного правочину та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть;
– прийняття рiшення про отримання кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числi i заставу майна Товариства;
– погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв у iншi суб’єкти господарської дiяльностi, що створюються за участю Товариства;
– визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв;
– прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй;
– прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп;
– вирiшення питання про скликання, органiзацiю та проведення Загальних зборiв;
– прийняття рiшення про обрання та припинення повноважень керiвника Товариства, призначення та звiльнення його заступникiв, прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керiвника Товариства;
– ухвалення стратегiй Товариства, затвердження рiчного бюджету, кошторисiв, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
– прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв, затвердження договору, що укладається з ним, погодження розмiру оплати його послуг;
– iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є: представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 33 роки. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: Радник Голови Правлiння.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Член Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Позняков Дмитро Сергiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи


4) Рік народження 1987

5) Освіта Вища

6) Стаж роботи (років) 11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ “Познякиiнвест” – виконавчий директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.04.2015, обрано до припинення повноважень 9) Опис

Повноваження та обов’язки:
– вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях;
– прийняття рiшення про вчинення значного правочину та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть;
– прийняття рiшення про отримання кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числi i заставу майна Товариства;
– погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв у iншi суб’єкти господарської дiяльностi, що створюються за участю Товариства;
– визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв;
– прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй;
– прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп;
– вирiшення питання про скликання, органiзацiю та проведення Загальних зборiв;
– прийняття рiшення про обрання та припинення повноважень керiвника Товариства, призначення та звiльнення його заступникiв, прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керiвника Товариства;
– ухвалення стратегiй Товариства, затвердження рiчного бюджету, кошторисiв, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
– прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв, затвердження договору, що укладається з ним, погодження розмiру оплати його послуг;
– iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є: представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: представник члена Наглядової ради.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Одночасно обiймає посаду директора ТОВ “Центр-6” (02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 2А).

1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калюпа Олена Леонiдiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи


4) Рік народження 1987

5) Освіта Вища

6) Стаж роботи (років) 7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Помiчник директора ТОВ “Познякиiнвест”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2015, обрано до припинення повноважень

9) Опис
Повноваження та обов’язки:

– дiє вiд iменi Ревiзiйної комiсiї Товариства, представляє її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi;
– має право вiд iменi Ревiзiйної комiсiї звертатись до Директора або Наглядової ради з вимогою про скликання та проведення засiдання Наглядової ради або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

– вiд iменi Ревiзiйної комiсiї вносить питання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або Директора;
– має право запрошувати на засiдання Ревiзiйної комiсiї осiб, право яких на участь у таких засiданнях встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрiшнiми положеннями;

– має право вiд iменi Ревiзiйної комiсiї звертатись до органiв Товариства з приводу надання ними iнформацiї в межах їх компетенцiї;
– пiдписує документи Ревiзiйної комiсiї: протоколи засiдання Ревiзiйної комiсiї, звiти Ревiзiйної комiсiї, запити та вiдповiдi на запити тощо;

– вирiшує iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв;
– особисто або разом з iншими членами Ревiзiйної комiсiї бере участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради, при прийняттi рiшень Директором;

– скликає плановi та позачерговi засiдання Ревiзiйної комiсiї;
– розподiляє обов’язки серед членiв Ревiзiйної комiсiї, приймає рiшення щодо тимчасового виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї, у випадку його вiдсутностi, iншим членом Ревiзiйної комiсiї;
– видає доручення членам Ревiзiйної комiсiї в межах їх компетенцiї;
– вносить питання на розгляд Ревiзiйної комiсiї;
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: помiчник директора.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Одночасно обiймає посаду помiчника директора ТОВ “Центр-8”, адреса: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 2А.

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тарасюк Свiтлана Василiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи


4) Рік народження 1967

5) Освіта Вища

6) Стаж роботи (років) 33

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний економiст КП РЕО-7

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2015, обрано до припинення повноважень

9) Опис
Повноваження та обов’язки:

– дiє вiд iменi Ревiзiйної комiсiї Товариства, представляє її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi;
– вирiшує iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв та Ревiзiйної комiсiї;

– особисто або разом з iншими членами Ревiзiйної комiсiї бере участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради, при прийняттi рiшень Директором;
– звертається до Голови Ревiзiйної комiсiї щодо скликання позачергового засiдання Ревiзiйної комiсiї;

– вносить питання на розгляд Ревiзiйної комiсiї.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 33 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: головний економiст.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Одночасно обiймає посаду головного економiста КП РЕО-7, адреса: 03164, м. Київ, вул. Пiдлiсна, 3

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Милокост Людмила Володимирiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи


4) Рік народження 1957

5) Освіта Вища

6) Стаж роботи (років) 42

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний бухгалтер ТОВ “ВКП ПАК-ВМ”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2015, обрано до припинення повноважень

9) Опис
Повноваження та обов’язки:

– дiє вiд iменi Ревiзiйної комiсiї Товариства, представляє її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi;
– вирiшує iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв

акцiонерiв та Ревiзiйної комiсiї;
– особисто або разом з iншими членами Ревiзiйної комiсiї бере участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради, при прийняттi рiшень Директором;
– звертається до Голови Ревiзiйної комiсiї щодо скликання позачергового засiдання Ревiзiйної комiсiї;
– вносить питання на розгляд Ревiзiйної комiсiї.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 42 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: головний бухгалтер.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Одночасно обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ “ВКП “ПАК-ВМ”, адреса: 02116, м. Київ, вул. Жукова, 26

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Прізвище, ім’я,

Кількість за видами акцій Привілейо-

Директор

Говоруха Вiкторiя Петрiвна Пашкевич Лариса Олександрiвна Водоп’янов Володимир Михайлович Позняков Сергiй Миколайович Селiвончик Iгор Семенович Тiтаренко Iгор Вiталiйович Позняков Дмитро Сергiйович Калюпа Олена Леонiдiвна Тарасюк Свiтлана Василiвна Милокост Людмила Володимирiвна

— — —

000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Посада

по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо- вані іменні

вані на пред’явник а

Головний бухгалтер Заступник Голови Наглядової ради (акцiонер)

213 149

30,0568758 213 14 9

123456789

Голова Наглядової ради (акцiонер) Член Наглядової ради (акцiонер) Член Наглядової ради (акцiонер) Член Наглядової ради (акцiонер) Голова Ревiзiйної комiсiї

— — — — — — —

143 298 31 702 10 156 143 297 0

20,206866 143 29 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Член Ревiзiйної комiсiї
Член Ревiзiйної комiсiї

0 0

0 0 0 0 0 0

Усього

541 602

76,3729848 541 60 2

0 0 0

4,470391 31 702

1,432127 10 156

20,206725 143 29 7

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

акцій (шт.)

кількості акцій (у відсотках )

Прості іменні

Прості на пред’явн ика

Привілей овані іменні

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у

Прості іменні

Прості на Привілей пред’явн овані

Привілей овані на пред’явн ика

Фiзична особа Фiзична особа Фiзична особа Фiзична особа

213 149 143 298 143 297 143 297 643 041

30,056875 20,206866 20,206725 20,206725 90,677191

213 149 143 298 143 297 143 297 643 041

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Від Кількість загальної

Привілей овані на пред’явн ика

паспорт відсотках )

ика іменні

Усього

Від загальної кількості голосуюч их акцій (у відсотках )

Кількість за видами акцій

Від загальної кількості голосуюч их акцій (у відсотках ) 30,366782 20,415292 20,415149 20,415149 91,612372

Кількість за видами акцій

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

12.04.2016

Кворум зборів

100

Опис

Перелiк питань, що роглядались на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв на Загальних зборах акцiонерiв.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Звiт Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
4. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. Визначення напрямкiв розвитку та планiв на 2016 рiк.
5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
7. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.
8. Змiна типу Товариства.
9. Змiна найменування Товариства.
10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.
11. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного – пропозицiй не було. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Вiдкликати лiчильну комiсiю Товариства у складi: голова – Пашкевич Л.О., члени – Пишняк I.О., Петров I.Г., обрану згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.09.2015 року. Обрати постiйну лiчильну комiсiю для здiйснення пiдрахунку голосiв на Загальних зборах акцiонерiв у складi: голова – Пашкевич Л.О., члени – Шпак М.О., Петров I.Г.
2. Затвердити регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв: для доповiдача надається 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, для повторного виступу – 1 хвилина. Питання доповiдачу надають Головi Загальних зборiв у письмовiй формi пiсля кожного виступу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2015 роцi.
4. Затвердити звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк, визначити напрямки розвитку та плани на 2016 рiк.
5. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
7. Направити 95% вiд прибутку, отриманого у 2015 роцi, на покриття збиткiв минулих рокiв, 5% – до резервного капiталу.
8. 1. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. 2. Це рiшення набирає чинностi з 01 травня 2016 року.
9. 1. Змiнити повне найменування Товариства з “Публiчне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод” на “Приватне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”, скорочене найменування – з “ПАТ “КСТЗ” на “ПрАТ “КСТЗ”. 2. Це рiшення набирає чинностi з 01 травня 2016 року.
10. 1. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 2. Уповноважити директора Говоруху В.П. пiдписати Статут в новiй редакцiї та провести його державну реєстрацiю.3. Це рiшення набирає чинностi з 01 травня 2016 року.

11. 1. Внести змiни та доповнення до Положень Товариства “Про Загальнi збори акцiонерiв”, “Про Наглядову раду”, “Про Директора”, “Про Ревiзiйну комiсiю” шляхом викладення їх в новiй редакцiї. 2. Це рiшення набирає чинностi з 01 травня 2016 року.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Фiнансова компанiя “Декра”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

24685310

Місцезнаходження

76005, Iвано-Франкiвська обл., м.Iвано- Франкiвськ, вул. Чорновола, 103

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ No263222

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.08.2013

Міжміський код та телефон

(0342) 52-71-62

Факс

(0342) 52-71-62

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Виконання функцiй депозитарної установи. Вступ в дiю лiцензiї – 12.10.2013р. Термiн дiї – необмежений.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство ” Нацiональний депозитарiй України”

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства. Публiчне акцiонерне товариство ” Нацiональний депозитарiй України” – депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства. Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України “Про депозитарну систему України”, акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку Правил Центрального

депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством “Нацiональний депозитарiй України” Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 No2092). В зв”язку з цим замiсть Номеру лiцензiї або iншого документу вказано No рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю та замiсть дати видачi лiцензiї або iншого документа вказана дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю”Аудиторська фiрма “БIнА”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23285643

Місцезнаходження

02068, м.Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0960

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 289-63-19

Факс

223-82-69

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги Товариству

Опис

Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась.
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства не було.
Додаткової емiсiї цiнних паперiв в звiтному перiодi не було.
Вiдповiдно до прийнятого на Загальних зборах акцiонерiв вiд 07.04.2011 р. рiшення та вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, тобто переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, в бездокументарну форму. Розмiщення цiнних паперiв при дематерiалiзацiї не здiйснювалось.

1. Інформація про випуски акцій Номер

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

Дата реєстрації випуску

свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікацій ний номер

Тип цінного папера

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

30.08.2007

169/10/1/07

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi

UA1023501000

Акція проста документарн а іменна

Документар ні іменні

10,5 709 155

7 446 127,5 100

Опис 22.11.2005

Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась.
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства не було.
Додаткова емiсiя цiнних паперiв в 2007-ому роцi склала 428 625 iменнi простi акцiї номiнальною вартiстю 10,5 грн. на суму 4 500 562,5 грн. Мета додаткового випуску акцiй: збiльшення статутного капiталу.

Опис

Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства не було.

290/10/1/20 05

Територiальне – управлiння Державної

Акція проста документарн а іменна

Документар 10,5 ні іменні

280 530

2 945 565 100

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi

X. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.05.2011

194/10/1/11

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi

UA4000120281

Акція проста бездокумента рна іменна

Бездокумент 10,5 арні іменні

709 155

7 446 127,5 100

17.10.2003

294/10/1/20 03

Територiальне – управлiння Державної

Акція проста документарн а іменна

Документар 10,5 ні іменні

93 510

981 855 100

Опис 27.12.2002

Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась.
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства не було.
Призначення мiжнародного iдентифiкацiйного номеру не вимагалося законодавством.
Додаткова емiсiя цiнних паперiв в 2003-ому роцi склала 62 340 iменнi простi акцiї номiнальною вартiстю 10,5 грн. на суму 654 570 грн. Мета додаткового випуску акцiй: збiльшення статутного капiталу.

Опис 03.04.1998

Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась.
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства не було.
Призначення мiжнародного iдентифiкацiйного номеру не вимагалося законодавством.
Додаткова емiсiя цiнних паперiв в 2002-ому роцi склала 28 053 iменнi простi акцiї номiнальною вартiстю 10,5 грн. на суму 294 556,5 грн. Мета додаткового випуску акцiй: збiльшення статутного капiталу.

Опис

Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства не було.
Призначення мiжнародного iдентифiкацiйного номеру не вимагалося законодавством. Мета випуску: формування статутного фонду.

Призначення мiжнародного iдентифiкацiйного номеру не вимагалося законодавством.
Додаткова емiсiя цiнних паперiв в 2005-ому роцi склала 187 020 iменнi простi акцiї номiнальною вартiстю 10,5 грн. на суму 1 963 710 грн. Мета додаткового випуску акцiй: збiльшення статутного капiталу.

490/10/1/02

Територiальне – управлiння Державної

Акція проста документарн а іменна

Документар 10,5 ні іменні

31 170

327 285 100

128/10/1/98

Територiальне – управлiння Державної

Акція проста документарн а іменна

Документар 10,5 ні іменні

3 117

32 728,5 100

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Публiчне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод” створено у 1995 роцi як Закрите акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”, засноване вiдповiдно до рiшення установчих зборiв (протокол вiд 06.03.1995 року) шляхом перетворення орендного пiдприємства “Київський склотарний завод” у закрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Законiв України “Про господарськi товариства”, “Про пiдприємства в Українi”, “Про цiннi папери та фондову бiржу”, “Про приватизацiю державного майна” та iнших законодавчих актiв.

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 07.04.2011 року, у зв’язку з необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з нормами Закону України “Про акцiонернi товариства”, тип Закритого акцiонерного товариства “Київський склотарний завод” змiнено на Публiчне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”.

Вiдповiдно до прийнятого на Загальних зборах акцiонерiв вiд 07.04.2011 р. рiшення та вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, тобто переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, в бездокументарну форму.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ “КСТЗ” було прийнято рiшення про змiну типу Товариства з “Публiчне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод” на “Приватне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”, скорочене найменування – з “ПАТ “КСТЗ” на “ПрАТ “КСТЗ”, що викладено в протоколi рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 12.04.2016 року. Зазначенi змiни 09 червня 2016 року було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв у встановленому законодавством порядку. Протягом звiтного 2016 року фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протоколом засiдання Наглядової ради Товариства No1 вiд 18.02.2016 р. було затверджено органiзацiйну структуру (яка дiє на даний момент):
– загальнi збори;
– ревiзiйна комiсiя;

– Наглядова рада;
– директор;
– перший заступник директора;
– заступник директора,
– бухгалтерiя;
– вiддiл кадрiв;
– господарський вiддiл;
– вiддiл iнженерно-технiчного забезпечення.
У 2012 року Товариство заснувало дочiрнє пiдприємство ТОВ “Бiзнес Парк Балтiйський” шляхом внесення до статутного капiталу майнових прав на володiння i користування нерухомим майном.
Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв:
У 2016 роцi Загальними Зборами Засновникiв ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський” було прийнято рiшення про включення до складу нових Учасникiв та збiльшення Статутного капiталу за рахунок вкладiв нових Учасникiв. (Протокол Загальних Зборiв Учасникiв ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський” No 4 вiд 01.08.2016 року). З 01.08.2016 року Частка Товариства у Статутному капiталi ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський” становить 22,8%. Тобто ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський” припинило бути дочiрним пiдприємством Товариства та набуло статусу

асоцiйованого.
У складi товариства дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 17 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) 1 особа, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) вiдсутнi, фонд оплати працi у 2016 р. 549 тис. грн. У 2015 роцi фонд оплати працi складав – 791 тис. грн. Показники чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу i фонду оплати працi зменшились, у порiвняннi з попереднiм роком, в результатi того, що за 2015 рiк вони формувались з консолiдованої фiнансової звiтностi, а у 2016 роцi – з iндивiдуальної фiнансової звiтностi Товариства.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдно до операцiйних потреб емiтента.

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання
Емiтент не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.

Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об’єкт почав використовуватися (введено в експлуатацiю).

Основнi засоби в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами: Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої. Термiн корисного використання – 120 мiсяцiв. Машини та обладнання. Термiн корисного використання – 72 мiсяцiв.
Транспортнi засоби. Термiн корисного використання – 60 мiсяцiв.

Iнструменти, прилади та iнвентар. Термiн корисного використання – 60 мiсяцiв.
Iншi основнi засоби. Термiн корисного використання – 48 мiсяцiв.
Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.
Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом середньозваженої собiвартостi.
На дату складання звiту про фiнансовий стан запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов’язаних з реалiзацiєю.
Фiнансова iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство ТОВ “.Бiзнес Парк Балтiйський” облiковується за методом участi в капiталi.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основнi види послуг, за рахунок продажу яких Товариство отримало 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк – це вiдповiдальне зберiгання товарiв та здавання в оренду власного нерухомого майна.
Обсяги виробництва у грошовому виразi – 7801 тис. грн.

Обсягiв виробництва у натуральному виразi немає, в зв’язку з тим, що товариство не займається виробництвом.
Середньореалiзацiйнi цiни: вiдповiдно до кон’юктури ринку використання нерухомостi.
Сума виручки: 9362 тис. грн.

Товариство не займається експортними операцiями. За оцiнками фахiвцiв емiтента в дiяльностi товариства найвищу перспективнiсть мають виконання наступних робiт та послуг: послуги вiдповiдального зберiгання, здавання в оренду власного нерухомого майна та допомiжнi послуги щодо вiдповiдального зберiгання та здавання в оренду власного нерухомого майна . Залежностi вiд сезонних змiн немає. Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: ринок використання нерухомостi; основнi клiєнти – юридичнi особи та фiзичнi особи-пiдприємцi. Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України. Для зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi Товариство пiдвищує якiсть послуг, що надаються, проводить постiйний пошук iнших клiєнтiв. Канали збуту й методи продажу, якi використовує Товариство: варiювання цiнової полiтики, розширення рекламних заходiв щодо послуг i продукцiї емiтента.

Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя щодо джерел сировини, їх доступнiсть та динамiки цiн вiдсутня. Стан розвитку галузi – середнiй. Товариство не впроваджувало у звiтному перiодi нових технологiй, нових товарiв.
Становище Товариства на ринку послуг вiдповiдального зберiгання, здавання в оренду власного нерухомого майна та допомiжних послуг щодо вiдповiдального зберiгання та здавання в оренду власного нерухомого майна стабiльне. Конкуренцiя наявна у зв’язку iз розширенням ринку у сферi дiяльностi емiтента. Товариство планує подальше розширення площ, що здаються в оренду. Iстотним фактором, який може вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому – погiршення економiчної ситуацiї в країнi.Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя щодо кiлькостi постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, вiдсутня. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть виключно на територiї України.

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За 2010-2016 рр. придбання активiв та вiдчуження активiв – поточнi в процесi дiяльностi. Вiдчуження активiв – в результатi списання та продажу оборотних та необоротних активiв в зв’язку з зупинкою виробництва склотари.
У 2012 року Товариство заснувало дочiрнє пiдприємство ТОВ “Бiзнес Парк Балтiйський” шляхом внесення до статутного капiталу майнових прав на володiння i користування нерухомим майном. У 2016 роцi до складу ТОВ Бiзнес Парк Балтiйський” були включенi новi учасники, та за рахунок iх вкладiв збiльшився розмiр статутного капiталу, внаслiдок чого ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський” припинило бути дочiрним пiдприємством Товариства. З 01.08.2016 року Частка Товариства у Статутному капiталi ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський” становить 22,8%. Тобто ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський” набуло статусу асоцiйованого пiдприємства Товариства. Значних iнвестицiй або придбань, пов’язаних з господарською дiяльнiстю Товариства, не планується.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Протягом звiтного перiоду правочинiв мiж емiтентом та власниками iстотної участi, членами Наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не було. Протягом звiтного перiоду правочинiв мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку не було.

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
На 31 грудня 2014. Будинки та споруди: 6296. Машини та обладнання: 99. Iншi основнi засоби: 248. Незавершене будiвництво: 461. Разом: 7104.

На 31 грудня 2015 Будинки та споруди: 5871. Машини та обладнання: 87. Iншi основнi засоби: 209 Незавершене будiвництво: 516. Разом: 6683.
На 31 грудня 2016 Будинки та споруди: 5281. Машини та обладнання: 95. Iншi основнi засоби: 204. Незавершене будiвництво: 442. Разом: 6022

Показники за 2014 рiк та за 2015 рiк сформованi iз консолiдованої фiнансової звiтностi, за 2016 рiк iз iндивiдуальної фiнансової звiтностi Товариства.
Виробничi потужностi товариства складаються з будинкiв та споруд, машин та обладнання, незавершеного будiвництва тi iнших основних засобiв, що облiковуються на балансi товариства. Ступiнь використання обладнання становить 100%.

Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства : 04073, Україна, м.Київ, Балтiйський провулок, 23.
Згiдно з облiковою полiтикою Товариства, нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Згiдно з облiковою полiтикою товариства, строки корисного використання встановлюються для кожної групи основних засобiв.

Товариство не отримувало основнi засоби в результатi об’єднання пiдприємств.
Протягом 2012-2016 рокiв основнi засоби не переоцiнювалися.
Втрати вiд зменшення корисностi та вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв не визнавалися.

Змiни основних засобiв вiдбувались за рахунок придбання, вибуття основних засобiв в результатi продажу та списання, проведених ремонтiв
Переданих у заставу основних засобiв немає.
Угод на придбання в майбутньому основних засобiв товариство не укладало.

Товариство не отримувало основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування. Екологiчнi питання на використання активiв пiдприємства не впливають.
Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства впливає пiдвищення ставок податкiв та зборiв.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень високий.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У звiтному перiодi Товариство сплачувало наступнi санкцiї:
– до Державної податкової iнспекцiї в Оболонському районi м. Києва 27.10.2016 р. сплачено штраф у розмiрi 50 грн. за порушення граничних термiнiв реєстрацiї податкових накладних

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi Товариства ведеться за рахунок власних оборотних коштiв без залучення кредитiв банкiв. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо.

Покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента можливе за рахунок iнвестицiйних

проектiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних на кiнець звiтного перiоду договорiв немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У 2017 роцi дiяльнiсть буде проводитись за напрямками попереднiх рокiв.

Iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, немає.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок не ведеться.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або його дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент або його дочiрнє пiдприємство або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента в звiтному роцi не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi iнформацiя про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

5 975

5 580

0

0

5 975

5 580

будівлі та споруди

5 679

5 281

0

0

5 679

5 281

машини та обладнання

87

95

0

0

87

95

транспортні засоби

120

70

0

0

120

70

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

89

134

0

0

89

134

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

5 975

5 580

0

0

5 975

5 580

Опис

Термiн корисного використання основних засобiв:
– Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої – 120 мiсяцiв. – Машини та обладнання – 72 мiсяцi.
– Транспортнi засоби – 60 мiсяцiв.
– Iнструменти, прилади та iнвентар – 60 мiсяцiв.
– Iншi основнi засоби – 48 мiсяцiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв: 11806 тис.грн. Ступiнь зносу: 52,8%.
Ступiнь використання- 100%.
Сума нарахованого зносу: 6226 тис.грн.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв не було.. Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

675

1 856

Статутний капітал (тис.грн)

7 446,127

7 446,127

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

7 446,127

7 446,127

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. No 485.

Висновок

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно з метою реалiзацiї положень ст. 155 Цивiльного кодексу України “Статутний капiтал акцiонерного товариства”, зокрема п. 3, а саме: “Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї”.

Статутний капiтал товариства не вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

395

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

1 000

X

X

Інші зобов’язання

X

6 087

X

X

Усього зобов’язань

X

7 482

X

X

Опис

До рядка “Iншi зобов’язання” вiднесено наступнi даннi в тис.грн.: поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги: 3655; розрахунками з оплати працi: 3; одержаними авансами: 1592; розрахунками з учасниками: 749;

поточнi забезпечення:17; iншi поточнi зобов’язання-71. Товариство має зобов’язання за фiнансовою допомогою на зворотнiй основi перед асоцiйованим пiдприємством. Товариство не має зобов’язань за кредитами банкiв, цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

23.03.2016

23.03.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

No з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

2

1

3

2016

1

0

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть)

Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв.

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

Iншимi способами голосування з питань порядку денного не здiйснювалось.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть)

1. Вiдкликання лiчильної комiсiї Товариства, обраної згiдно з рiшенням минулих Загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.04.2015 р. Обрання лiчильної комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв на Загальних зборах акцiонерiв.2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв.3. Звiт виконавчого органу щодо перспективи розвитку територiї ПАТ “КСТЗ” та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.4. Надання повноважень директору, за рiшенням Наглядової Ради, на пiдписання усiх необхiдних правочинiв щодо змiни функцiонального i цiльового використання земельної дiлянки та її використання за цiльовим призначенням.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради – акціонерів

5

членів наглядової ради – представників акціонерів

0

членів наглядової ради – незалежних директорів

0

членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишіть)

Самооцiнка не проводилась

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Самооцiнка не проводилась

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 7

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

Інше (запишіть)

Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)
Наявнiсть повної вищої освiти, наявнiсть необхiдного рiвня знань щодо принципiв корпоративного управлiння, бездоганна дiлова репутацiя, не мати непогашеної судимостi, не бути позбавленим права обiймати посади члена Наглядової ради або займатися дiяльнiстю, пов’язаною з виконанням повноважень члена Наглядової ради, не бути пiдозрюваним у вчиненнi злочину або притягненим як обвинувачений у кримiнальнiй справi. Добросовiснiсть, розумнiсть, сумлiннiсть, дiя в межах повноважень.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Iншим способом ознайомлення не було.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальн і збори акціоне рів

Наглядов а рада

Виконав чий орган

Не належит ь до компете нції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності

так

ні

ні

ні

(стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес- планів)

так

так

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

так

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

Статут та iншi органiзацiйнi, фiнансовi, розпорядчi документи.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація

Публікуєт

Документи

Копії

Інформаці

розповсюджує ться на загальних зборах

ься у пресі, оприлюдн юється в загальнод оступній інформаці йній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

надаються для ознайомлен ня безпосеред ньо в акціонерно му товаристві

докумен тів надають ся на запит акціонер а

я розміщуєт ься на власній інтернет- сторінці акціонерн ого товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

ні

ні

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

ні

ні

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше

Iнший орган не приймав рiшення про затвердження аудитора.

(запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншими органами перевiрки не здiйснювались

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Доручень вiд iнших органiв не було.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)
Iнших способiв iнвестицiй не планує.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “БIнА”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи)

23285643

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф.12

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0960, 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Текст аудиторського висновку (звіту)

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма

ЄДРПОУ 23285643

02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, кв. 12, тел./факс (44) 223-82-69

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД»

станом на 31 грудня 2016 року

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Власникам цінних паперів та найвищому керівництву Приватного акціонерного товариства
«КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД»

1. Вступний параграф

1.1. Основні відомості про емітента

Повне найменування:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД»

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України

00293278

Місцезнаходження

04073, М.КИЇВ, ПРОВ. БАЛТІЙСЬКИЙ, БУДИНОК 23

Дата державної реєстрації

30.03.1995 року
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

1.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Аудитор провів вибіркову перевірку фінансових звітів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД», далі Товариства, станом на 31.12.2016 року, які складають повний комплект фінансової звітності Товариства, а саме:

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р.
 • Звіт про рух грошових коштів за 2016 р.
 • Звіт про власний капітал за 2016 р.
 • Примітки до річної фінансової звітності за 2016 р.

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України No 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час

перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань станом на 31 грудня 2016 року, але нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов’язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 No 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів».

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано Товариством для підготовки фінансових звітів, є законодавство України, зокрема Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні, затверджені Міністерством Фінансів України.

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та облікової політики Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД», яка затверджена наказом директора Товариства No1/1 від 02.01.2013.

Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства за станом на кінець останнього дня звітного 2016 року.

Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО.

Облік усіх операцій здійснюється згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій

підприємств і організацій, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року No291.

2. Відповідальність управлінського персоналу Товариства за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які затверджені Міністерством фінансів України, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

3. Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудит у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансові звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядали ті заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

4. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

За даними аудиту показник «Інша поточна дебіторська заборгованість» Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року наведено за історичною, а не за чистою реалізаційною вартістю, оскільки не нараховано резерв сумнівних боргів в сумі 139 тис.грн. за дебіторською заборгованістю за залишками грошових коштів на поточних та депозитних рахунках Товариства у банках, які визнані НБУ неплатоспроможними, що є порушенням вимог п.7 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Станом на 31 грудня 2016 року вартість чистих активів Товариства складає 675 тис.грн., тобто є меншою від розміру статутного капіталу Товариства, що не відповідає вимогам статті 155 Цівільного кодексу України.

5. Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові

результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

6. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БІнА»

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Свідоцтво No0960 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги, видане рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. No 98 та продовжено рішенням Аудиторської палати України від 26 листопада 2015 року No317/4 до 26 листопада 2020 року.

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм

які можуть проводити

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів – серія П No 000331, видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28 грудня 2015 року; строк дії Свідоцтва: з 30 липня 2013 року до 26 листопада 2020 року.

Прізвища, імена, по батькові аудиторів, що

проводили аудит; номери, серії, дати видачі сертифікатів аудиторів, виданих Аудиторської палати України

Ватаманюк Марія Михайлівна

Сертифікат аудитора – Серія “А” No000873 виданий рішенням Аудиторської палати України від 26 березня 1996 року за No43 та продовжений рішенням Аудиторської палати України від 26 березня 2015 року No309/2 до 26 травня 2020 року.

Коваленко Олена Анатоліївна

Сертифікат аудитора – Серія А No002843, виданий рішенням Аудиторської палати України від 2 липня 1996 року за No46 та продовжений рішенням Аудиторської палати України від 28 травня 2015 року No311/2 до 02 липня 2020 року.

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування

Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф.12

Фактичне місце розташування: 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 66 Б, офіс 28

7. Основні відомості про договір на проведення аудиту фінансової звітності

Дата и номер договору на проведення аудиту фінансової звітності

Договір No 16/02 вiд «16» лютого 2017 р.

Дата початку i дата закінчення проведення аудиту фінансової звітності

«16» лютого 2017 р.– «05» квітня 2017 р.

Директор
ТзОВ “Аудиторська фірма “БІнА” /М.М. Ватаманюк/

Аудитор
05 квітня 2017 року

/О.А.Коваленко/

` Довідка
про фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ

СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД» станом на 31.12.2016 року

Показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності (з урахуванням зауважень, які наведені у Звіті аудитора)

Показник

Нормативне значення

Станом на 31.12.2015

Станом на 31.12.2016

1. Аналіз ліквідності підприємства

1.1. Коефіцієнт покриття
(ф.1 рядок 1195+ф.1 рядок 1200) : (ф.1 рядок1695)

>1

0,24

0,23

1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності[ф.1 [рядок 1195 + ряд.1200 –ряд.1100- ряд.1110-ряд.1170] : (ф.1 ряд.1694 )

0,6 – 0,8

0,21

0,20

1.3. 0,21Коефіцієнт абсолютної ліквідності [ф.1 (рядок 1160 + ряд. 1165 )] : (ф.1 ряд.1695)

>0 збільшення

0,01

0,10

1.4. Чистий оборотний капітал (тис.грн.) ф.1 (рядок 1195 – рядок 1695)

>0 збільшення

-4740,00

-5788,00

2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

2.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

(ф.1 ряд. 1495) : (ф.1 ряд. 1900)

> 0,5

0,23

0,07

2.2. Коефіцієнт фінансування (структури капіталу)

[ф.1 ( ряд. 1595 + ряд 1695 +ряд 1700+ряд 1800)] : (ф.1 ряд. 1495)

<1 зменшення

3,36

13,96

2.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

(ф.1 ряд.1195 – ряд. 1695) : (ф.1 ряд.1695)

> 0,1

2.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

(ф.1 ряд.1195 – ряд. 1695) : (ф.1 ряд. 1495)

>0 збільшення

3. Аналіз рентабельності підприємства

3.1. Коефіцієнт рентабельності активів

(ф.2 ряд 2350 або ряд 2355) : (ф.1 ряд.1300 гр.3 + ряд.1300 гр.4) / 2

3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

(ф.2 ряд.2350 або ряд.2355) : (ф.1 (ряд.1495 гр.3+ ряд.1495 гр.4) / 2

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2016 р. склав 0,23 (на 31.12.2015 р. – 0,24). Цей коефіцієнт розраховується як відношення оборотних активів Товариства до поточних зобов’язань, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань і свідчить, на одну гривню поточних зобов’язань припадає 0,23 грн. поточних активів (нормативне значення – більше 1).

Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає, що станом на 31.12.2016 р. на 1 грн. поточної заборгованості Товариства має 0,20 грн. ліквідних активів (на 31.12.2015 р. цей показник також становив 0,21). Коефіцієнт розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань і відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами (нормативне значення – більше 0,6-0,8).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2016 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 0,10 (на 31.12.2015 р. він становив 0,01), нормативне значення – > 0 збільшення.

Чистий оборотний капітал, який станом на 31.12.2016 р. зменшився в порівнянні з 31.12.2015 р. і склав -5788 тис. грн. (на 31.12.2015 р. цей показник становив -4740 тис. грн.)., розраховується як різниця між оборотними активами Товариства та його поточними зобов’язаннями.

Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості) станом на 31.12.2016 р. склав 0,07 (на 31.12.2015 р. – 0,23; нормативне значення – більше 0,5) розраховується як відношення власного капіталу Товариства до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

Коефіцієнт фінансування (структури капіталу) станом на 31.12.2016 р. склав 13,96, на 31.12.2015 р. – 3,36 (нормативне – < 1 зменшення) і розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність Товариства від залучених засобів.

Коефіцієнти забезпеченості власними оборотними засобами, маневреності власного капіталу та рентабельності підприємства на 31.12.2015 року та 31.12.2016 року не розраховувались в зв’язку зі збитковою діяльністю Товариства та від’ємним значенням оборотного капіталу.

>0 збільшення

>0 збільшення

3.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності (ф.2 ряд.2350 або ряд.2355) : ф.2 ряд.2000

>0 збільшення

Директор
ТзОВ “Аудиторська фірма “БІнА” М.М. Ватаманюк

05 квітня 2017 року
03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 66 Б, офіс 28

КОДИ

01.01.2017

00293278

8038000000

230

68.20

Підприємство

Територія Організаційно-

правова форма господарювання Вид економічної діяльності

Приватне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”
м.Київ, Оболонський р-н

Акціонерне товариство

Надання в оренду й експлуатацію власного

Дата за ЄДРПОУ за КОАТУУ

чи орендованого нерухомого майна Середня кількість працівників: 16

за КОПФГ за КВЕД

Адреса, телефон: 04073 м.Київ, Балтiйський провулок, 23, (044) 468-86-38 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 p. Форма No1

Актив

Незавершені капітальні інвестиції Основні засоби

первісна вартість

знос
Інвестиційна нерухомість

первісна вартість

знос
Довгострокові біологічні активи

первісна вартість

накопичена амортизація Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи

Код за ДКУД

Код На початок рядка звітного періоду

1000 59
1001 183
1002 ( 124 )
1005 516
1010 5 975
1011 11 544
1012 ( 5 569 )
1015 00 1016 00 1017 (0) (0) 1020 00 1021 00 1022 (0) (0)

1030 46 245

1035 0 0 1040 0 0 1045 0 0 1050 0 0 1060 0 0

1065 0 0 1090 0 0

1801001

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи первісна вартість накопичена амортизація

57 183
( 126 ) 442
5 580 11 806 ( 6 226 )

Усього за розділом I

1095

6 596

6 324

II. Оборотні активи Запаси

Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка

Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат резервах незароблених премій
інших страхових резервах

Інші оборотні активи Усього за розділом II

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1100 188 1101 128 1102 0 1103 60 1104 0 1110 0 1115 0 1120 0

1125 16

1130 909 1135 0 1136 0 1140 0 1145 0 1155 4 1160 0 1165 180 1166 0 1167 180 1170 0 1180 0

1181 0 1182 0 1183 0 1184 0 1190 208 1195 1 505

 231
 171
 0
 60
 0
 0
 0
 0

31

 431
 0
 0
 0
 0
 139
 0
 737
 0
 737
 0
 0

0
0
0
0 264 1 833

1200 0 0

Баланс

1300

8 101

8 157

Пасив

Код рядка

На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

7 446

7 446

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

80

80

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-5 670

-6 851

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

1 856

675

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу Цільове фінансування

Благодійна допомога Страхові резерви
у тому числі:

резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат резерв незароблених премій
інші страхові резерви

Інвестиційні контракти Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями товари, роботи, послуги розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток розрахунками зі страхування розрахунками з оплати праці одержаними авансами розрахунками з учасниками

із внутрішніх розрахунків

страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків Інші поточні зобов’язання

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1500 0 1505 0 1510 0 1515 0 1520 0 1521 0 1525 0 1526 0 1530 0

1531 0 1532 0 1533 0 1534 0 1535 0 1540 0 1545 0

1600 0 1605 0

1610 0
1615 3 695
1620 243
1621 010 1625 00 1630 33 1635 1 256 1 592 1640 749 749 1645 00 1650 00 1660 17 17 1665 00 1670 00 1690 282 1 071

1700 0 0 1800 00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

Усього за розділом II

1595

0

0

0
3 655 395

Усього за розділом IІІ

1695

6 245

7 482

Баланс

1900

8 101

8 157

Примітки: Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, якi затвердженi Мiнiстерством фiнансiв України, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Керівник Говоруха В.П. Головний бухгалтер Пашкевич Л.О.

КОДИ

01.01.2017

00293278

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Форма No2
І. Фінансові результати

Дата за ЄДРПОУ

Код за ДКУД

1801003

Стаття

За звітний період

7 801

0

Код рядка

2000

2010
2011
2012
2013

2014

2050 2070

2090

2095

2105

2110
2111
2112
2120

2121 2122

2123

2130
2150
2180

2181 2182

2190

2195
2200
2220

За аналогічний період попереднього року

5 992

0

0
( 0 )( 0 )

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума

Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:

прибуток

збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

збиток
Дохід від участі в капіталі Інші фінансові доходи

0

0

0

( 4 728 )
(0) (0)

3 073 2 599 (0) (0) 0 0

00 00 00 72 11

0 0

0 0

0 0

( 4 187 ) ( 2 880 ) (0) (0)
( 307 ) ( 322 )

0 0

0 0

0 0

( 1 349 ) ( 592 ) 199 0 00

0

0

( 3 393 )

Інші доходи

2240

0

28

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 18 )

(6)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 1 168 )

( 570 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-10

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 1 178 )

( 570 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

(0)

(0)

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1 178

-570

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

118

131

Витрати на оплату праці

2505

549

352

Відрахування на соціальні заходи

2510

403

441

Амортизація

2515

708

720

Інші операційні витрати

2520

7 444

4 951

Разом

2550

9 222

6 595

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

709 155

709 155

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

709 155

709 155

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-1,661130

-0,803770

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-1,661130

-0,803770

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, якi затвердженi Мiнiстерством фiнансiв України, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Керівник Говоруха В.П. Головний бухгалтер Пашкевич Л.О.

КОДИ

01.01.2017

00293278

Підприємство

Дата Приватне акцiонерне товариство “Київський за ЄДРПОУ

склотарний завод”

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 рік Форма No3

Стаття

Код рядка

Код за ДКУД 1801004

За звітний За аналогічний період період

попереднього

року

1234

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Повернення податків і зборів

у тому числі податку на додану вартість Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій Надходження авансів від покупців і замовників Надходження від повернення авансів Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород Надходження від страхових премій

Надходження фінансових установ від повернення позик Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:

3000 207 283 3005 00 3006 00 3010 2 11 3011 00

3015 9 483 3020 0

3025 0

3035 0 3040 0 3045 0 3050 0 3055 0 3095 1 255

3100 (212)
3105 (438)
3110 (401)
3115 ( 4 134 )
3116 (0) (0)

7 235 0

0

0 0 0 0 0 474

( ( (

( 750 )

( 2 139 )

( 3 830 ) ( 142 ) (0)

(0)

(0) ( 412 ) -311

217 ) 293 ) 531 )

( 2 889 )

3117 ( 763 )

3118 ( 3 371 )

3135 ( 4 362 ) 3140 (9) 3145 (0)

3150 (0)

3155 (0) 3190 ( 781 ) 3195 610

фінансових інвестицій

3200 00

необоротних активів 3205 Надходження від отриманих:

відсотків 3215

дивідендів 3220 Надходження від деривативів 3225 Надходження від погашення позик 3230 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та

іншої господарської одиниці
Інші надходження 3250 Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 3255

необоротних активів 3260 Виплати за деривативами 3270 Витрачання на надання позик 3275 Витрачання на придбання дочірнього підприємства та

іншої господарської одиниці
Інші платежі 3290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 Отримання позик 3305 Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження 3340 Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 Погашення позик 3350 Сплату дивідендів 3355 Витрачання на сплату відсотків 3360 Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі 3390 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 Чистий рух коштів за звітний період 3400 Залишок коштів на початок року 3405 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 Залишок коштів на кінець року 3415

0 33

0 0 0 0 0 0 0 0

3235 0 0

0 0
( 0 )( 0 )

( 53 ) (0) (0)

( 29 ) (0) (0)

(0)

( 0 ) 4

0 0

0 0

( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

(0)

(0)

(0) 0 -307 487 0 180

3280 (0)

(0) -53

0 0

3310 0 0

( 0 ( 0 ( 0 ( 0 ( 0

) ) ) ) )

3370 (0)

3375 (0)

(0) 0 557 180 0 737

Примітки: Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, якi затвердженi Мiнiстерством фiнансiв України, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Керівник Говоруха В.П. Головний бухгалтер Пашкевич Л.О.

Інші зміни

0
0 0 0 80

0 -5 673

Стаття 1

Код рядка

Зареєстр ований капітал

Капітал у дооцінках

Додаткови й капітал

Резервний капітал

Нерозподіл ений прибуток (непокрити й збиток)

Неоплачений Вилучений капітал капітал

Всього

Залишок на початок року Коригування:
Зміна облікової політики Виправлення помилок

2 3 4000 7 446 4005 0

4 0 0

5 0 0

6 7 80 -5 670

8 9 0 0 0 0

10 1 856 0

Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100 0

0

0 0

-1 178 0
0
0
0

0 0

-1 178 0
0
0
0

Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4110 0

0

0 0

0 0

Накопичені курсові різниці Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств Інший сукупний дохід Розподіл прибутку: Виплати власникам Спрямування прибутку до

4113 0 4114 0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”

00293278

4010 0 4090 0 4095 7 446

0 0 0

0 0 0-3

0 0 0 0 0 0

-3 0
1 853

4111 0

0

0 0

0 0

4112 0

0

0 0

0 0

4116 0 4200 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

4205 0

0

0 0

0

0 0

0

Звіт про власний капітал

За 2016 рік Форма No4

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ 01.01.2017

Код за ДКУД

1801005

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного 4210 капіталу
Сума чистого прибутку, 4215 належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на 4220 створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на 4225 матеріальне заохочення
Внески учасників: 4240 Внески до капіталу
Погашення заборгованості з 4245 капіталу
Вилучення капіталу: 4260 Викуп акцій
Перепродаж викуплених 4265 акцій
Анулювання викуплених 4270 акцій
Вилучення частки в капіталі 4275 Зменшення номінальної 4280 вартості акцій
Інші зміни в капіталі 4290 Придбання (продаж) 4291 неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі 4295 Залишок на кінець року 4300

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 7 446 0

0 0

-1 178 0

0 -1 178

0 80
Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону

Примітки: Управлiнський персонал
України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, якi затвердженi Мiнiстерством фiнансiв України, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Керівник Говоруха В.П. Головний бухгалтер Пашкевич Л.О.

-6 851 0

0 675