До уваги акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод»!

До уваги акціонерів ПрАТ «Київський склотарний завод»!

Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» (код ЄДРПОУ – 00293278, місцезнаходження: м. Київ, провулок Балтійський, 23, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2017 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової ради.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі: голова – Пашкевич Л.О., члени – Шпак М.О., Петров І.Г. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.Проект рішення: Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів: для доповідача надається 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, для повторного виступу – 1 хвилина. Питання доповідачу надають Голові Загальних зборів у письмовій формі після кожного виступу.
 3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.
 4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення напрямків розвитку та планів на 2017 рік.
  Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2016 рік, визначити напрямки розвитку та плани на 2017 рік.
 5. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
 6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність

  Товариства за 2016 рік.

 7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2016 році, у розмірі 1178 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

  Реєстрація учасників загальних зборів Товариства відбудеться 19 квітня 2017 року з

10.00 до 10.45 за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової ради.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – на 24 годину 12 квітня 2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 23,

1

кабінет Наглядової ради, а також у день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор Товариства Говоруха В.П.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: https://kstz.kiev.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 430-36-22.

Наглядова рада Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника

Звітний рік (2016 р.)

Попередній рік (2015 р.)

Усього активів

8157

9102

Основні засоби, нематеріальні активи

6079

6788

Довгострокові фінансові інвестиції

245

0

Запаси

231

188

Сумарна дебіторська заборгованість

601

1134

Грошові кошти та їх еквіваленти

737

784

Нерозподілений прибуток

(6851)

(5084)

Власний капітал

675

2447

Статутний капітал

7446

7446

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

7482

6655

Чистий прибуток (збиток)

(1178)

10

Середньорічна кількість акцій

709155

709155

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

18

40

2