ПРОТОКОЛ річних Загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ

річних Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Київський склотарний завод»

(код за ЄДРПОУ 00293278, далі – Товариство)

м. Київ 12.04.2016 р.
Дата проведення Загальних зборів 12.04.2016
Місце проведення Загальних зборів м. Київ, пров. Балтійський, 23, кабінет Наглядової Ради
Час початку реєстрації учасників 10:00
Час закінчення реєстрації учасників 10:45
Час відкриття зборів 11:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 06.04.2016 року, становить 276 (двісті сімдесят шість) осіб, яким належить 701 915 (сімсот одна тисяча дев’ятсот п’ятнадцять) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 701 915 (сімсот одна тисяча дев’ятсот п’ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

На Загальних зборах присутні: директор – Говоруха В.П.

Голова Ревізійної комісії – Калюпа О.Л.

Голова Загальних зборів – Позняков С.М.

Секретар Загальних зборів – Говоруха В.П.

На Загальних зборах акціонерів Товариства були присутні представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що проводили нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Згідно Протоколу від 12.04.2016 року порушень не виявлено.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Визначення напрямків розвитку та планів на 2016 рік.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

8. Зміна типу Товариства.

9. Зміна найменування Товариства.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з питань 1-7, 9, 11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників простих іменних акцій.

Рішення з питань 8, 10 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників простих іменних акцій.

1. З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів)

Слухали: акціонера Водоп’янова В.М., який запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Відкликати лічильну комісію Товариства у складі: голова – Пашкевич Л.О., члени – Пишняк І.О., Петров І.Г., обрану згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 17.09.2015 року. Обрати постійну лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів у складі: голова – Пашкевич Л.О., члени – Шпак М.О., Петров І.Г.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято.

2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів)

Слухали: акціонера Познякова Д.С., який запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Затвердити регламент проведення Загальних зборів акціонерів: для доповідача надається 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, для повторного виступу – 1 хвилина. Питання доповідачу надають Голові Загальних зборів у письмовій формі після кожного виступу.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято.

3. З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту)

Слухали: виступ із звітом Голови Наглядової ради Познякова С.М.

Акціонер Тітаренко І.В. запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2015 році.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято.

4. З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Визначення напрямків розвитку та планів на 2016 рік)

Слухали: виступ із звітом директора Говорухи В.П.

Акціонер Селівончик І.С. запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, визначити напрямки розвитку та плани на 2016 рік.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято.

5. З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії)

Слухали: виступ із звітом Голови Ревізійної комісії Калюпи О.Л.

Акціонер Водоп’янов В.М. запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято.

6. З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік)

Слухали: акціонера Познякова Д.С., який запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято.

7. З 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік)

Слухали: акціонера Тітаренко І.В., який запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Направити 95% від прибутку, отриманого у 2015 році, на покриття збитків минулих років, 5% – до резервного капіталу.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято.

8. З 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Зміна типу Товариства)

Слухали: виступ Голови Наглядової ради Познякова С.М., який запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Це рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято.

9. З 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Зміна найменування Товариства)

Слухали: акціонера Познякова Д.С., який запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

1. Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» на «Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод», скорочене найменування – з «ПАТ «КСТЗ» на «ПрАТ «КСТЗ».

2. Це рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято.

10. З 10-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції)

Слухали: акціонера Селівончика І.С., який запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити директора Говоруху В.П. підписати Статут в новій редакції та провести його державну реєстрацію.

3. Це рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято.

11. З 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції)

Слухали: акціонера Тітаренко І.В., який запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів»,  «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про Ревізійну комісію» шляхом викладення їх в новій редакції.

2. Це рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято.

Голова Загальних зборів акціонерів Позняков Сергій Миколайович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, Загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів Позняков С.М.
(підпис)
Секретар зборів Говоруха В.П.
(підпис)