Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Київський склотарний завод”

2. Код за ЄДРПОУ: 00293278

3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, Балтійський провулок, 23

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-86-38, (044) 468-89-99

5. Електронна поштова адреса: urist@kstz.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://kstz.kiev.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 

Наглядової радою Товариства 23.03.2016 року прийнято рішення припинити повноваження директора Говорухи Вікторії Петрівни (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано). Підстава такого рішення – рішення Наглядової ради Товариства від 23.03.2016 р. (Протокол №2 від 23.03.2016 р.). Акціями Товариства не володіє. Перебувала на посаді з 27.03.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядовою радою Товариства 23.03.2016 р. (протокол №2 від 23.03.2016 р.) прийнято рішення обрати директором Товариства Говоруху Вікторію Петрівну з 23.03.2016 року (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано). Підстава такого рішення – рішення Наглядової ради Товариства від 23.03.2016 р. (Протокол №2 від 23.03.2016 р.). Строк, на який обрано, – 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: директор, генеральний директор, фінансовий директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор Говоруха В. П. 23.03.2016