До уваги акціонерів ПАТ «Київський склотарний завод»!

До уваги акціонерів ПАТ «Київський склотарний завод»!

Публічне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» (код ЄДРПОУ – 00293278, місцезнаходження: м. Київ, провулок Балтійський, 23) повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський склотарний завод» (далі – Товариство), які відбудуться 12 квітня 2016 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової Ради.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів.
 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
 3. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Визначення напрямків розвитку та планів на 2016 рік.
 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
 8. Зміна типу Товариства.
 9. Зміна найменування Товариства.
 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
 11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Реєстрація учасників Загальних зборів Товариства відбудеться 12 квітня 2016 року з 10.00 до 10.45 за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової Ради.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – на 24 годину 06 квітня 2016 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, які стосуються порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі години за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової Ради, а також у день проведення Загальних  зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор ПАТ “КСТЗ” Говоруха В.П.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники мають право подавати в письмовому вигляді на ім’я директора Товариства за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 23 не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Довідки за телефоном: (044) 430-36-22.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства в 2015 р. (тис.грн.)

Найменування показника Звітний рік 

(2015 р.)

Попередній рік (2014 р.)
Усього активів 9102 8943
Основні засоби, нематеріальні активи 6788 7222
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 188 198
Сумарна дебіторська заборгованість 1134 840
Грошові кошти та їх еквіваленти 784 501
Нерозподілений прибуток (5084) (5094)
Власний капітал 2447 2437
Статутний капітал 7446 7446
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 6655 6506
Чистий прибуток (збиток) 10 6
Середньорічна кількість акцій 709155 709155
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 42

Наглядова рада