ПРОТОКОЛ № 2 позачергових загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ № 2

позачергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства “Київський склотарний завод”

(код за ЄДРПОУ 00293278, далі – Товариство)

м. Київ 17.09.2015
Дата проведення загальних зборів 17.09.2015
Місце проведення загальних зборів м. Київ, пров. Балтський, 23, кабінет Наглядової Ради
Час початку реєстрації учасників 10:00
Час закінчення реєстрації учасників 10:45
Час відкриття зборів 11:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 11.09.2015 року, становить 276 (двісті сімдесят шість) осіб, яким належить 701 915 (сімсот одна тисяча дев’ятсот п’ятнадцять) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 701 915 (сімсот одна тисяча дев’ятсот п’ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України “Про акціонерні товариства” позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

На Загальних зборах присутні:

Голова загальних зборів – Позняков С.М.

Секретар загальних зборів – Говоруха В.П.

Склад лічильної комісії: голова комісії – Пишняк І.О., члени комісії – Пашкевич Л.О., Петров І.Г. (підрахунок голосів по першому питанню порядку денного загальних зборів здійснювала реєстраційна комісія у складі: голова комісії – Пишняк І.О., члени комісії – Пашкевич Л.О., Петров І.Г.).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Відкликання лічильної комісії Товариства, обраної згідно з рішенням минулих Загальних зборів акціонерів від 09.04.2015 р. Обрання лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Звіт виконавчого органу щодо перспективи розвитку території ПАТ “КСТЗ” та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4. Надання повноважень директору, за рішенням Наглядової Ради, на підписання усіх необхідних правочинів щодо зміни функціонального і цільового використання земельної ділянки та її використання за цільовим призначенням.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

1. З 1-го питання порядку денного (Відкликання лічильної комісії Товариства, обраної згідно з рішенням минулих Загальних зборів акціонерів від 09.04.2015 р. Обрання лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів)

Слухали: акціонера Водоп’янова В.М., який запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Відкликати лічильну комісію Товариства у складі: голова – Пашкевич Л.О., члени – Уварова В.В., Петров І.Г., обрану згідно рішення минулих Загальних зборів акціонерів від 09.04.2015 р. Обрати постійну лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів у складі: Пашкевич Л.О., Пишняк І.О., Петров І.Г.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення по першому питанню порядку денного та запропонував голосувати.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 1-го питання порядку денного прийнято рішення:

Відкликати лічильну комісію Товариства у складі: голова – Пашкевич Л.О., члени – Уварова В.В., Петров І.Г., обрану згідно рішення минулих Загальних зборів акціонерів від 09.04.2015 р. Обрати постійну лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів у складі: Пашкевич Л.О., Пишняк І.О., Петров І.Г.

2. З 2-го питання порядку денного (Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів)

Слухали: акціонера Селівончика І.С., який запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Затвердити регламент ведення чергових Загальних зборів акціонерів: для доповідача надається 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, для повторного виступу – 1 хвилина. Питання доповідачу надають голові Загальних зборів у письмовій формі після кожного виступу.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення по другому питанню порядку денного та запропонував голосувати.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 2-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити регламент ведення чергових Загальних зборів акціонерів: для доповідача надається 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, для повторного виступу – 1 хвилина. Питання доповідачу надають голові Загальних зборів у письмовій формі після кожного виступу.

3. З 3-го питання порядку денного (Звіт виконавчого органу щодо перспективи розвитку території ПАТ “КСТЗ” та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту)

Слухали: виступ із звітом директора Говорухи В.П.

Акціонер Водоп’янов В.М. запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу щодо перспективи розвитку території ПАТ “КСТЗ”.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення по третьому питанню порядку денного та запропонував голосувати.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 3-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу щодо перспективи розвитку території ПАТ “КСТЗ”.

4. З 4-го питання порядку денного (Надання повноважень директору, за рішенням Наглядової Ради, на підписання усіх необхідних правочинів щодо зміни функціонального і цільового використання земельної ділянки та її використання за цільовим призначенням)

Слухали: акціонера Селівончика І.С., який запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Надати повноваження директору Говорусі В.П., за рішенням Наглядової Ради, на підписання усіх необхідних правочинів щодо зміни функціонального і цільового використання земельної ділянки та її використання за цільовим призначенням.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення по четвертому питанню порядку денного та запропонував голосувати.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 4-го питання порядку денного прийняте рішення:

Надати повноваження директору Говорусі В.П., за рішенням Наглядової Ради, на підписання усіх необхідних правочинів щодо зміни функціонального і цільового використання земельної ділянки та її використання за цільовим призначенням.

Голова зборів Позняков С.М. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів Позняков С.М.
(підпис)
Секретар зборів Говоруха В.П.
(підпис)