Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00293278

4. Місцезнаходження

04073, Україна, м.Київ, Балтiйський провулок, 23

5. Міжміський код, телефон та факс

(44) 430-36-22, (44) 430-36-22

6. Електронна поштова адреса

office@kstz.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб  емітента:
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
   1) інформація про випуски акцій емітента X
   2) інформація про облігації емітента
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
   4) інформація про похідні цінні папери
   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
   3) інформація про зобов’язання емітента X
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй.

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади корпоративного секретаря у емiтента немає.

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової оцiнки.

Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що у звiтному та попередньому перiодах дивiденди не нараховувались i не виплачувались.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй протягом звiтного перiоду.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду не надаєтьтся, тому що особливої iнформацiї не було.

Рiчна фiнансова звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається, тому що емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається тому що Товариство не випускало борговi цiннi папери.

В формi “Текст аудиторського висновоку (звiту)” вiдсутнi Реєстрацiйний номер, серiя та номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, тому що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.

Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надаються, тому що емiтент здiйснив публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва), не надається в зв”язку з тим, що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №48245

3. Дата проведення державної реєстрації

30.03.1995

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн) 

7446127,5

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

42

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.13 – Виробництво порожнистого скла

46.14 – Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi машинами, промисловим устаткуванням, суднами та лiтаками

46.90 – Неспецiалiзована оптова торгiвля

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство “Укрiнбанк”

2) МФО банку

300142

3) Поточний рахунок

26007176100361

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публiчне акцiонерне товариство “Державний експортно-iмпортний банк України”

5) МФО банку

322313

6) Поточний рахунок

26007012826001

13.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб

1) Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Бiзнес парк “Балтiйський”

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Код за ЄДРПОУ

38399172

4) Місцезнаходження

04073, м. Київ, провулок Балтiйський, 23

5) Опис

ПАТ “Київський склотарний завод” у 2012 роцi заснував ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський” шляхом внесення до статутного капiталу майнових прав на володiння i користування нерухомим майном. Згiдно Акту прийому-передачi майнових прав, останнi було передано ПАТ “Київський склотарний завод” у власнiсть ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський”  01.11.12 року.  Форма участi: 100% часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначаються статутом ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський” та чиним законодавством України.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Орендне пiдприємство “Київський склотарний завод” 04073, м.Київ, Балтiйський провулок, 23 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Говоруха Вiкторiя Петрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– –  –

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ “ЕС ПI ЕМ”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

27.03.2013, обрано до 26.03.2016

9) Опис

Повноваження та обов’язки:

– управляє (формує, планує, здiйснює, координує, контролює) згiдно з чинним законодавством виробничо-господарською та фiнансово-економiчною дiяльнiстю пiдприємства;

– здiйснює керiвництво пiдприємством, призначає на посади начальникiв структурних пiдроздiлiв тощо та координує роботу пiдприємства;

– органiзовує роботу та ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв;

– забезпечує виконання пiдприємством усiх зобов’язань перед регiональним i мiсцевим бюджетами, державними позабюджетними соцiальними фундацiями, постачальниками, замовниками та кредиторами, включаючи банкiвськi установи, а також, виконання господарських i трудових договорiв, зокрема контрактiв i бiзнес-планiв;

– вживає заходiв щодо забезпечення пiдприємства квалiфiкованими кадрами, рацiонального використання i розвитку їхнiх професiйних знань i досвiду, створення безпечних i сприятливих для життя i здоров’я умов працi, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;

– вирiшує питання безпеки пiдприємства;

– забезпечує дотримання законностi у дiяльностi пiдприємства i змiцнення його господарсько-економiчних зв’язкiв;

– використовує правовi засоби для фiнансового управлiння та функцiонування пiдприємств у ринкових умовах, змiцнення договiрної та фiнансової дисциплiни, регулювання соцiально-трудових вiдносин, забезпечення iнвестицiйної привабливостi пiдприємства для пiдтримання та розширення масштабiв пiдприємницької дiяльностi;

– захищає майновi iнтереси в судах, арбiтражi, органах державної влади та управлiння;

– має право без доручення дiяти вiд iменi пiдприємства;

– представляти iнтереси пiдприємства у вiдносинах iз громадянами, юридичними особами, органами державної влади та управлiння;

– розпоряджатися майном та засобами пiдприємства, дотримуючись вимог, визначених чинним законодавством, статутом пiдприємства, iншими нормативно-правовими актами;

– вiдкривати у банкiвських установах розрахунковий та iншi рахунки;

– укладати трудовi договори (контракти, угоди);

– ухвалювати рiшення: про притягнення працiвникiв, винних у заподiяннi матерiальних збиткiв пiдприємству, до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв’язку з порушенням виробничої або трудової дисциплiни;

– видавати доручення на здiйснення цивiльно-правових операцiй, представництво тощо;

– у межах повноважень, визначати склад та обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю, порядок, напрями та ресурси щодо її захисту.

Винагорода виплачується згiдно штатного розкладу, , за 2014 рiк було виплачено: 23 853,96 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: директор, генеральний директор, фiнансовий директор.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пашкевич Лариса Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– –  –

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ТОВ “ЕС ПI ЕМ”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

04.09.2013, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов’язки:

– ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних;

– повний облiк поступаючих грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов’язаних з їх рухом;

– достовiрний облiк витрат виробництва та обiгу, використання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання будiвельних, монтажних та iнших робiт, складання економiчно обгрунтованих калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт та послуг;

– дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв всiма пiдроздiлами;

– складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, баланса пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки;

– своєчасне перерахування податкiв та зборiв передбачених законодавством;

– збереження майна, рацiональне та ефективне використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення.

Здiйснює:

– заходи щодо надання повної правдивої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства;

– контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв;

– прийняття участi у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємства, оформлення матерiалiв пов’язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства;

– визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних, та зведених облiкових документiв, вибору оптимальної структури бухгалтерiї та чисельнiсть її працiвникiв;

– збереження бухгалтерських документiв, оформлення та передачу їх в установленому порядку в архiв;

– керування фахiвцями з бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiл мiж ними функцiональних обов’язкiв тощо.

Контролює:

– дотримання встановлених правил оформлення прийому та вiдпуску товарно-матерiальних цiнностей;

– вiрнiсть витрат фонду оплати працi, встановлених посадових окладiв, суворе додержання фiнансової та касової дисциплiни;

– стягнення в установленi термiни дебiторської та погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни;

– законнiсть списання з бухгалтерських балансiв недостач дебiторської заборгованостi та iнших збиткiв.

Бере участь в пiдготовцi заходiв, що попереджують утворення недостач та незаконнi витрати грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, порушення фiнансово-господарського законодавства.

Пiдписує документи, що є основою для прийому та видачi грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, а також кредитнi та розрахунковi обов’язки.

Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi та економiчного аналiзу.

Забезпечує додержання законностi, виконує правила трудового розпорядку, нормативнi акти з охорони працi, технiку безпеки i охорону навколишнього середовища.

Винагорода виплачується згiдно штатного розкладу, за 2014 рiк було виплачено: 19 344,06 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти: головний бухгалтер, бухгалтер, головний бухгалтер.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада

Заступник Голови Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Водоп’янов Володимир Михайлович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– –  –

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова Наглядової ради ТОВ НВП “Йод”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

07.06.2012, обрано до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов’язки:

– вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях;

– прийняття рiшення про вчинення значного правочину та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть;

– прийняття рiшення про отримання кредиту  та погодження угоди про заставу, в тому числi i заставу майна Товариства;

– погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв у iншi суб’єкти господарської дiяльностi, що створюються за участю Товариства;

– визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв;

– прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй;

– прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп;

– вирiшення питання про скликання, органiзацiю та проведення Загальних зборiв;

– прийняття рiшення про обрання та припинення повноважень керiвника Товариства, призначення та звiльнення його заступникiв, прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керiвника Товариства;

– ухвалення стратегiй Товариства, затвердження рiчного бюджету, кошторисiв, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;

– прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв, затвердження договору, що укладається з ним, погодження розмiру оплати його послуг;

– iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: голова Наглядової ради, член Наглядової ради.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Одночасно обiймає посаду Генерального директора ТОВ Консультацiйне Науково-виробниче пiдприємство “Йод”, адреса: 04107, м. Київ, вул. Багговутiвська, 8/10

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Позняков Сергiй Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– –  –

4) Рік народження

1964

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

33

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова Наглядової ради ЗАТ “КСТЗ”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

07.06.2012, обрано до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов’язки:

– планує та органiзовує роботу Наглядової Ради;

– скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;

– головує на Загальних зборах;

– пропонує Наглядовiй радi кандидатуру для обрання корпоративним секретарем;

– дiє вiд iменi Наглядової ради Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi;

– скликає черговi та позачерговi засiдання Наглядової ради;

– головує на засiданнях Наглядової ради;

– приймає рiшення про проведення заочного голосування;

– видає доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенцiї;

– має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради

– головує на засiданнях Наглядової ради;

– приймає рiшення про проведення заочного голосування;

– має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи 33 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: голова Наглядової ради, член Наглядової ради.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Селiвончик Iгор Семенович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– –  –

4) Рік народження

1964

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

28

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор ТОВ НВП “Йод”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

07.06.2012, обрано до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов’язки:

– вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях;

– прийняття рiшення про вчинення значного правочину та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть;

– прийняття рiшення про отримання кредиту  та погодження угоди про заставу, в тому числi i заставу майна Товариства;

– погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв у iншi суб’єкти господарської дiяльностi, що створюються за участю Товариства;

– визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв;

– прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй;

– прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп;

– вирiшення питання про скликання, органiзацiю та проведення Загальних зборiв;

– прийняття рiшення про обрання та припинення повноважень керiвника Товариства, призначення та звiльнення його заступникiв, прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керiвника Товариства;

– ухвалення стратегiй Товариства, затвердження рiчного бюджету, кошторисiв, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;

– прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв, затвердження договору, що укладається з ним, погодження розмiру оплати його послуг;

– iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: Генеральний директор.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Одночасно обiймає посаду директора ТОВ “Iндекс-6 Україна”, адреса: 02100, м. Київ, вул. Будiвельникiв, 36, офiс 50.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тiтаренко Iгор Вiталiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– –  –

4) Рік народження

1964

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Радник Голови Правлiння ЗАТ “КСТЗ”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

07.06.2012, обрано до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов’язки:

– вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях;

– прийняття рiшення про вчинення значного правочину та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть;

– прийняття рiшення про отримання кредиту  та погодження угоди про заставу, в тому числi i заставу майна Товариства;

– погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв у iншi суб’єкти господарської дiяльностi, що створюються за участю Товариства;

– визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв;

– прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй;

– прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп;

– вирiшення питання про скликання, органiзацiю та проведення Загальних зборiв;

– прийняття рiшення про обрання та припинення повноважень керiвника Товариства, призначення та звiльнення його заступникiв, прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керiвника Товариства;

– ухвалення стратегiй Товариства, затвердження рiчного бюджету, кошторисiв, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;

– прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв, затвердження договору, що укладається з ним, погодження розмiру оплати його послуг;

– iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи 31 рiк. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: Радник Голови Правлiння.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Осiнчук Володимир Борисович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– –  –

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Адвокат Адвокатське об’єднання “Павленко i Партнери”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

07.06.2012, обрано до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов’язки:

– вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях;

– прийняття рiшення про вчинення значного правочину та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть;

– прийняття рiшення про отримання кредиту  та погодження угоди про заставу, в тому числi i заставу майна Товариства;

– погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв у iншi суб’єкти господарської дiяльностi, що створюються за участю Товариства;

– визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв;

– прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй;

– прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп;

– вирiшення питання про скликання, органiзацiю та проведення Загальних зборiв;

– прийняття рiшення про обрання та припинення повноважень керiвника Товариства, призначення та звiльнення його заступникiв, прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керiвника Товариства;

– ухвалення стратегiй Товариства, затвердження рiчного бюджету, кошторисiв, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;

– прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв, затвердження договору, що укладається з ним, погодження розмiру оплати його послуг;

– iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж керiвної роботи 0 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: адвокат.

Iнформацiєю щодо посад, якi обiймає особа на будь-яких iнших пiдприємствах, Товариство не володiє.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Одночасно обiймає посаду Адвоката Адвокатського об’єднання “Павленко i Партнери”, адреса: 79013, м. Львiв, вул. Ак. Єфремова, 32-а.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

YUMAN LIMITED/ЮМАН ЛIМIТЕД

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 282115

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

07.06.2012, обрано до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов’язки:

– вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях;

– прийняття рiшення про вчинення значного правочину та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть;

– прийняття рiшення про отримання кредиту  та погодження угоди про заставу, в тому числi i заставу майна Товариства;

– погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв у iншi суб’єкти господарської дiяльностi, що створюються за участю Товариства;

– визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв;

– прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй;

– прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп;

– вирiшення питання про скликання, органiзацiю та проведення Загальних зборiв;

– прийняття рiшення про обрання та припинення повноважень керiвника Товариства, призначення та звiльнення його заступникiв, прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керiвника Товариства;

– ухвалення стратегiй Товариства, затвердження рiчного бюджету, кошторисiв, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;

– прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв, затвердження договору, що укладається з ним, погодження розмiру оплати його послуг;

– iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

Змiни посадової особи у звiному перiодi не було.

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Калюпа Олена Леонiдiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– –  –

4) Рік народження

1987

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

5

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Помiчник директора ТОВ “Познякиiнвест”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

07.06.2012, обрано до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов’язки:

– дiє вiд iменi Ревiзiйної комiсiї Товариства, представляє її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi;

– має право вiд iменi Ревiзiйної комiсiї звертатись до Директора або Наглядової ради з вимогою про скликання та проведення засiдання Наглядової ради або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

– вiд iменi Ревiзiйної комiсiї вносить питання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або Директора;

– має право запрошувати на засiдання Ревiзiйної комiсiї осiб, право яких на участь у таких засiданнях встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрiшнiми положеннями;

– має право вiд iменi Ревiзiйної комiсiї звертатись до органiв Товариства з приводу надання ними iнформацiї в межах їх компетенцiї;

– пiдписує документи Ревiзiйної комiсiї: протоколи засiдання Ревiзiйної комiсiї, звiти Ревiзiйної комiсiї, запити та вiдповiдi на запити тощо;

– вирiшує iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв;

– особисто або разом з iншими членами Ревiзiйної комiсiї бере участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради, при прийняттi рiшень Директором;

– скликає плановi та позачерговi засiдання Ревiзiйної комiсiї;

– розподiляє обов’язки серед членiв Ревiзiйної комiсiї, приймає рiшення щодо тимчасового виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї, у випадку його вiдсутностi, iншим членом Ревiзiйної комiсiї;

– видає доручення членам Ревiзiйної комiсiї в межах їх компетенцiї;

– вносить питання на розгляд Ревiзiйної комiсiї;

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: помiчник директора.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Одночасно обiймає посаду помiчника директора ТОВ “Познякиiнвест”, адреса: 04073, м. Київ, просп. Московський, 16

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тарасюк Свiтлана Василiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– –  –

4) Рік народження

1967

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний економiст КП РЕО-7

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

07.06.2012, обрано до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов’язки:

– дiє вiд iменi Ревiзiйної комiсiї Товариства, представляє її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi;

– вирiшує iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв та Ревiзiйної комiсiї;

– особисто або разом з iншими членами Ревiзiйної комiсiї бере участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради, при прийняттi рiшень Директором;

– звертається до Голови Ревiзiйної комiсiї щодо скликання позачергового засiдання Ревiзiйної комiсiї;

– вносить питання на розгляд Ревiзiйної комiсiї.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи 31 рiк 4 мiсяцi. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: головний економiст.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Одночасно обiймає посаду головного економiста КП РЕО-7, адреса: 03164, м. Київ, вул. Пiдлiсна, 3

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Милокост Людмила Володимирiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

– –  –

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ТОВ “ВКП ПАК-ВМ”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

07.06.2012, обрано до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов’язки:

– дiє вiд iменi Ревiзiйної комiсiї Товариства, представляє її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi;

– вирiшує iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв та Ревiзiйної комiсiї;

– особисто або разом з iншими членами Ревiзiйної комiсiї бере участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради, при прийняттi рiшень Директором;

– звертається до Голови Ревiзiйної комiсiї щодо скликання позачергового засiдання Ревiзiйної комiсiї;

– вносить питання на розгляд Ревiзiйної комiсiї.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи 40 рокiв 4 мiсяцi. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п”яти рокiв: головний бухгалтер.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Одночасно обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ “ВКП “ПАК-ВМ”, адреса: 02116, м. Київ, вул. Жукова, 26

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред’явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Говоруха Вiкторiя Петрiвна – –  – 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Пашкевич Лариса Олександрiвна – –  – 0 0 0 0 0 0
Заступник Голови Наглядової ради Водоп’янов Володимир Михайлович – –  – 213 149 30,056 213 149 0 0 0
Голова Наглядової ради Позняков Сергiй Миколайович – –  – 143 298 20,2069 143 298 0 0 0
Член Наглядової ради Селiвончик Iгор Семенович – –  – 31 702 4,47 31 702 0 0 0
Член Наглядової ради Тiтаренко Iгор Вiталiйович – –  – 10 156 1,432 10 156 0 0 0
Член Наглядової ради Осiнчук Володимир Борисович – –  – 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради YUMAN LIMITED/ЮМАН ЛIМIТЕД  НЕ 282115 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Калюпа Олена Леонiдiвна – –  – 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Тарасюк Свiтлана Василiвна – –  – 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Милокост Людмила Володимирiвна – –  – 0 0 0 0 0 0
Усього 398 305 56,1649 398 305 0 0 0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред’явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред’явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред’явника
Фiзична особа 213 149 30,0568 213 149 0 0 0
Фiзична особа 143 298 20,2069 143 298 0 0 0
Фiзична особа 143 297 20,2067 143 297 0 0 0
Фiзична особа 143 297 20,2067 143 297 0 0 0
Усього 643 041 90,6771 643 041 0 0 0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові
X
Дата проведення 10.04.2014
Кворум зборів 98,97907
Опис Перелiк питань, що роглядались на загальних зборах:

1. Вiдкликання лiчильної комiсiї Товариства, обраної згiдно з рiшенням минулих Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2013 р. Обрання лiчильної комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв на Загальних зборах акцiонерiв.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв.

3. Звiт Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.

4. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. Визначення напрямкiв розвитку та планiв на 2014 рiк.

5. Звiт Ревiзiйної комiсiї  щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 р.

7. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 р.

Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного – пропозицiй  не було.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Вiдкликати лiчильну комiсiю Товариства у складi: голова – Петрик Є.О., члени – Уварова В.В., Бєлан I.М., обрану згiдно рiшення минулих Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2013 р. Обрати постiйну лiчильну комiсiю для здiйснення пiдрахунку голосiв на Загальних зборах акцiонерiв у складi: Петрик Є.О., Уварова В.В., Пашкевич Л.О.

2. Затвердити регламент ведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв: для доповiдача надається 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, для повторного виступу – 1 хвилина. Питання доповiдачу надають Головi Загальних зборiв у письмовiй формi пiсля кожного виступу.

3. Затвердити звiт Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2013 р.

4. Затвердити звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2013 р., затвердити запропонованi напрямки розвитку та плани на 2014 р.

5. Взяти до уваги звiт Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2013 р.

6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк.

7. Покрити збитки 2013 року за рахунок майбутнього прибутку.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Фiнансова компанiя “Декра”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24685310
Місцезнаходження 76005, Iвано-Франкiвська обл., м.Iвано-Франкiвськ, вул. Чорновола, 103
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263222
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон (0342) 52-71-62
Факс (0342) 52-71-62
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Виконання функцiй депозитарної установи. Вступ в дiю лiцензiї – 12.10.2013р. Термiн дiї – необмежений.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Приватне акцiонерне товариство “Українська фондова бiржа”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14281095
Місцезнаходження 01034, м.Київ, пров. Рильський, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон (44) 279-41-58
Факс (44) 278-51-40
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Дiї щодо допуску та перебування в бiржовому списку УФБ за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв акцiй Емiтента
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство ” Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044)  591-04-04
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна  дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства. Публiчне акцiонерне товариство ” Нацiональний депозитарiй України” – депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства. Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України “Про депозитарну систему України”, акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством “Нацiональний депозитарiй України” Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). В зв”язку з цим замiсть Номеру лiцензiї або iншого документу вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї  Правил Центрального депозитарiю та замiсть дати видачi лiцензiї або iншого документа вказана дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї  Правил Центрального депозитарiю.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.05.2011 194/10/1/11 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi UA4000120281 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10,5 709 155 7 446 127,5 100
Опис Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась.

Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства не було.

Додаткової емiсiї цiнних паперiв в звiтному перiодi не було.

Вiдповiдно до прийнятого на Загальних зборах акцiонерiв вiд 07.04.2011 р. рiшення та вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, тобто переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, в бездокументарну форму.

30.08.2007 169/10/1/07 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi UA1023501000 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10,5 709 155 7 446 127,5 100
Опис Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась.

Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства не було.

Додаткова емiсiя цiнних паперiв в 2007-ому роцi склала 428 625 iменнi простi акцiї номiнальною вартiстю 10,5 грн. на суму 4 500 562,5 грн. Мета додаткового випуску акцiй: збiльшення статутного капiталу.

22.11.2005 290/10/1/2005 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10,5 280 530 2 945 565 100
Опис Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась.

Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства не було.

Призначення  мiжнародного iдентифiкацiйного номеру не вимагалося законодавством.

Додаткова емiсiя цiнних паперiв в 2005-ому роцi склала 187 020 iменнi простi акцiї номiнальною вартiстю 10,5 грн. на суму 1 963 710 грн. Мета додаткового випуску акцiй: збiльшення статутного капiталу.

17.10.2003 294/10/1/2003 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10,5 93 510 981 855 100
Опис Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась.

Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства не було.

Призначення  мiжнародного iдентифiкацiйного номеру не вимагалося законодавством.

Додаткова емiсiя цiнних паперiв в 2003-ому роцi склала 62 340 iменнi простi акцiї номiнальною вартiстю 10,5 грн. на суму 654 570 грн. Мета додаткового випуску акцiй: збiльшення статутного капiталу.

27.12.2002 490/10/1/02 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10,5 31 170 327 285 100
Опис Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась.

Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства не було.

Призначення  мiжнародного iдентифiкацiйного номеру не вимагалося законодавством.

Додаткова емiсiя цiнних паперiв в 2002-ому роцi склала 28 053 iменнi простi акцiї номiнальною вартiстю 10,5 грн. на суму 294 556,5 грн. Мета додаткового випуску акцiй: збiльшення статутного капiталу.

03.04.1998 128/10/1/98 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10,5 3 117 32 728,5 100
Опис Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась.

Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства не було.

Призначення  мiжнародного iдентифiкацiйного номеру не вимагалося законодавством.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Публiчне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод” створено у 1995 роцi як Закрите акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”, засноване вiдповiдно до рiшення установчих зборiв (протокол вiд 06.03.1995 року) шляхом перетворення орендного пiдприємства “Київський склотарний завод” у закрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Законiв України “Про господарськi товариства”, “Про пiдприємства в Українi”, “Про цiннi папери та фондову бiржу”, “Про приватизацiю державного майна” та iнших законодавчих актiв.

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 07.04.2011 року, у зв’язку з необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з нормами Закону України “Про акцiонернi товариства”, найменування Закритого акцiонерного товариства “Київський склотарний завод” змiнено на Публiчне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”.

Вiдповiдно до прийнятого на Загальних зборах акцiонерiв вiд 07.04.2011 р. рiшення та вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, тобто переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, в бездокументарну форму.

Протягом звiтного 2014 року фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протоколом засiдання Наглядової ради Товариства №24 вiд 04.09.2014 р. було затверджено органiзацiйну структуру (яка дiє на даний момент):

– загальнi збори;

– ревiзiйна комiсiя;

– Наглядова рада;

– директор;

– перший заступник директора;

– заступник директора,

– бухгалтерiя;

– вiддiл кадрiв;

– господарський вiддiл;

– вiддiл iнженерно-технiчного забезпечення.

У 2012 року  Товариство заснувало дочiрнє пiдприємство ТОВ “Бiзнес Парк Балтiйський” шляхом внесення до статутного капiталу майнових прав на володiння i користування нерухомим майном.

У складi товариства фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 42 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) вiдсутнi, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) вiдсутнi, фонд оплати працi у 2014р.  895 тис. грн. У 2013 роцi фонд оплати працi складав – 978 тис. грн. Внаслiдок удосконалення органiзацiйної структури зменшилась кiлькiсть посад в результатi чого сталося  зменшення фонду оплати працi вiдносно попереднього року.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдно до операцiйних потреб емiтента.

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Емiтент не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.

Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об’єкт почав використовуватися (введено в експлуатацiю).

Основнi засоби в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами:

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої. Термiн корисного використання – 120 мiсяцiв.

Машини та обладнання. Термiн корисного використання – 72 мiсяцiв.

Транспортнi засоби. Термiн корисного використання – 60 мiсяцiв.

Iнструменти, прилади та iнвентар. Термiн корисного використання – 60 мiсяцiв.

Iншi основнi засоби. Термiн корисного використання – 48 мiсяцiв.

Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.

Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом середньозваженої собiвартостi.

На дату складання звiту про фiнансовий стан запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов’язаних з реалiзацiєю.

Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску даного фiнансового активу.

Фiнансових iнвестицiй товариство не здiйснювало, в зв’язку з цим метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй невизначений.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 

Основнi види послуг, за рахунок продажу яких Товариство отримало 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк  – це вiдповiдальне зберiгання  товарiв та  здавання в оренду власного нерухомого майна.

Обсяги виробництва у грошовому виразi – 8314 тис. грн.

Обсягiв виробництва у натуральному виразi немає, в зв’язку з тим, що товариство не займається виробництвом.

Середньореалiзацiйнi цiни: вiдповiдно до кон’юктури ринку використання  нерухомостi.

Сума виручки: 9383 тис. грн.

Товариство не займається експортними операцiями. За оцiнками фахiвцiв емiтента в дiяльностi товариства найвищу перспективнiсть мають виконання наступних робiт та послуг: послуги  вiдповiдального  зберiгання, здавання в оренду власного нерухомого майна та допомiжнi послуги щодо вiдповiдального зберiгання та здавання в оренду власного нерухомого майна . Залежностi  вiд сезонних змiн немає. Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: ринок нерухомостi; основнi клiєнти – юридичнi особи та фiзичнi особи-пiдприємцi. Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України. Для зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi Товариство пiдвищує якiсть послуг, що надаються, проводить постiйний пошук iнших клiєнтiв. Канали збуту й методи продажу, якi використовує Товариство: варiювання цiнової полiтики, розширення рекламних заходiв щодо послуг i продукцiї емiтента. Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя щодо джерел сировини, їх доступнiсть та динамiки цiн вiдсутня. Стан розвитку галузi – середнiй. Товариство не впроваджувало у звiтному перiодi нових технологiй, нових товарiв.

Становище Товариства на ринку послуг   вiдповiдального  зберiгання, здавання в оренду власного нерухомого майна та допомiжних послуг щодо вiдповiдального зберiгання та здавання в оренду власного нерухомого майна стабiльне. Конкуренцiя наявна у зв’язку iз розширенням ринку у сферi дiяльностi емiтента. Товариство планує подальше розширення площ, що здаються в оренду. Iстотним фактором, який може вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому – погiршення економiчної ситуацiї в країнi.Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя щодо кiлькостi постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, вiдсутня. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть виключно на територiї України.

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 

За 2010-2014 рр. придбання активiв та вiдчуження активiв – поточнi в процесi дiяльностi.

Вiдчуження активiв – в результатi списання та продажу оборотних та необоротних активiв в зв’язку з зупинкою виробництва склотари.

У 2012 року  Товариство заснувало   дочiрнє пiдприємство ТОВ “Бiзнес Парк Балтiйський” шляхом внесення до статутного капiталу майнових прав на володiння i користування нерухомим майном. Внесок Товариства у виглядi майнових прав на користування нерухомим майном оцiнено в 100 тис. грн. У 2014 роцi було прийнято рiшення про зменшення розмiру Статутного капiталу ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський” до 46 тис. грн. та були внесенi вiдповiднi змiни до Статуту ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський”.

Значних iнвестицiй або придбань, пов’язаних з господарською дiяльнiстю Товариства, не планується.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація У 2012 року  Товариство заснувало   дочiрнє пiдприємство ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський” шляхом внесення до статутного капiталу майнових прав на володiння i користування нерухомим майном. Внесок Товариства у виглядi майнових прав на користування нерухомим майном  оцiнено в 100 тис. грн. У 2014 роцi було прийнято рiшення про зменшення розмiру Статутного капiталу ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський” до 46 тис. грн. та були внесенi вiдповiднi змiни до Статуту ТОВ “Бiзнес Парк “Балтiйський”.

Протягом звiтного перiоду правочинiв мiж емiтентом та власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не було.

Протягом звiтного перiоду правочинiв мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку не було.

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Балансова вартiсть:

На 31 грудня 2012. Будинки та споруди: 465. Машини та обладнання: 192. Iнвестицiйна нерухомiсть: 1069. Iншi основнi засоби: 50. Незавершене будiвництво: 366. Разом: 2142.

На 31 грудня 2013. Будинки та споруди: 2390. Машини та обладнання: 114. Iнвестицiйна нерухомiсть: 142. Iншi основнi засоби: 281. Незавершене будiвництво: 588. Разом: 3515.

На 31 грудня 2014. Будинки та споруди: 6296. Машини та обладнання: 99. Iншi основнi засоби: 248. Незавершене будiвництво: 461. Разом: 7104.

Виробничi потужностi товариства складаються з будинкiв та споруд,  машин та обладнання, iнвестицiйної нерухомiстi, незавершеного будiвництва тi iнших основних засобiв, що облiковуються на балансi товариства.

Ступiнь використання обладнання становить 100%.

Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства : 04073, Україна, м.Київ, Балтiйський провулок, 23.

Згiдно з облiковою полiтикою Товариства, нарахування амортизацiї основних засобiв  здiйснюється прямолiнiйним методом. Згiдно з облiковою полiтикою товариства, строки корисного використання встановлюються для кожної групи основних засобiв.

Товариство не отримувало основнi засоби в результатi об’єднання пiдприємств.

Протягом 2012-2014 рокiв основнi засоби не переоцiнювалися.

Втрати вiд зменшення корисностi та вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв не визнавалися.

Змiни основних засобiв вiдбувались за рахунок придбання,  вибуття основних засобiв в результатi продажу та списання,  проведених ремонтiв та переведення з iнвестицiйної нерухомостi.

Переданих у заставу основних засобiв немає.

Угод на придбання в майбутньому основних засобiв товариство не укладало.  Товариство  має намiри  щодо розширення та удосконалення основних засобiв .

Товариство не отримувало основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування.

Вся iнша iнформацiя щодо основних засобiв розкрита товариством у Примiтках  до консолiдованої рiчної  фiнансової звiтностi за 2014 рiк, складеної у вiдповiдностi до МСФЗ.

Екологiчнi питання на використання активiв пiдприємства не впливають.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть Товариства впливає пiдвищення ставок податкiв та зборiв.

Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень високий.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У звiтному перiодi Товариство не сплачувало штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства ведеться за рахунок власних оборотних коштiв без залучення кредитiв банкiв. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо.

Покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента можливе за рахунок iнвестицiйних проектiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних на кiнець звiтного перiоду договорiв немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2015 роцi дiяльнiсть буде проводитись за напрямками попереднiх рокiв.

Iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, немає.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок не ведеться.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або його дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент або його дочiрньє пiдприємство або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента в звiтному роцi не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi iнформацiя про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, всього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3 515 7 104 0 0 3 515 7 104
  будівлі та споруди 2 532 6 296 0 0 2 532 6 296
  машини та обладнання 114 99 0 0 114 99
  транспортні засоби 210 171 0 0 210 171
  інші 659 538 0 0 659 538
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3 515 7 104 0 0 3 515 7 104
Опис Термiн корисного використання основних засобiв:

– Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої – 120 мiсяцiв.

– Машини та обладнання – 72 мiсяцi.

– Транспортнi засоби – 60 мiсяцiв.

– Iнструменти, прилади та iнвентар – 60 мiсяцiв.

– Iншi основнi засоби – 48 мiсяцiв.

Первiсна вартiсть основних засобiв: 12096 тис.грн.

Ступiнь зносу: 41,3%.

Сума нарахованого зносу: 4992 тис.грн.

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi придбанням основних засобiв.

Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi.

До iнформацiї про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю) на початок року ввiйшли даннi про iнвестицiйну нерухомiсть.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 2 437 2 431
Статутний капітал (тис.грн) 7 446,127 7 446,127
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 7 446,127 7 446,127
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485.
Висновок Станом на 31 грудня 2014 року вартiсть чистих активiв Компанiї (2 437 тис.грн.) не перевищує розмiр статутного капiталу (7 446 тис.грн.).

Вiдповiдно до статтi 14 Закону України “Про акцiонернi товариства” мiнiмальний розмiр статутного капiталу акцiонерного товариства не може бути меншим суми, еквiвалентної 1250 мiнiмальних заробiтних плат виходячи iз ставки мiнiмальної заробiтної плати, що дiє на момент створення (реєстрацiї) акцiонерного товариства. Станом на 31 грудня 2014 року статутний капiтал Компанiї (7 446 тис.грн.) є бiльшим вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу на дату створення акцiонерного товариства (7 500 грн.).

При цьому вартiсть чистих активiв Товариства є бiльшою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 349 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 6 157 X X
Усього зобов’язань X 6 506 X X
Опис До рядка “Iншi зобов’язання” вiднесено наступнi даннi в тис.грн.: поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги:-3739;   розрахунками зi страхування-77; розрахунками з оплати працi -4; одержаними авансами-1466; розрахунками з учасниками: 749; Поточнi забезпечення-39; Iншi поточнi зобов’язання-83.

Товариство не має зобов’язань за кредитами банкiв, цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, фiнансової допомоги на зворотнiй основi.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2013 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть) Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть) Iншимi способами голосування з питань порядку денного не здiйснювалось.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть) Позачерговi збори протягом звiтного перiоду не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 6
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 4
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть) В складi Наглядової ради комiтетiв не створено
Інше (запишіть) В складi Наглядової ради комiтетiв не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради винагороди не отримують.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть)

Наявнiсть повної вищої освiти, наявнiсть необхiдного рiвня знань щодо принципiв корпоративного управлiння, бездоганна дiлова репутацiя, не мати непогашеної судимостi, не бути позбавленим права обiймати посади члена Наглядової ради або займатися дiяльнiстю, пов’язаною з виконання повноважень члена Наглядової ради, не бути пiдозрюваним у вчиненнi злочину або притягненим як обвинувачений у кримiнальнiй справi. Добросовiснiсть, розумнiсть, сумлiннiсть, дiя в межах повноважень.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так так так ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету так так ні ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу ні так ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) Iнших документiв немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу ні так ні ні так
Інформація про склад органів управління товариства так так ні ні так
Статут та внутрішні документи ні ні ні ні так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні ні ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Iнший орган не приймав рiшення про затвердження аудитора.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитор не змiнювався

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iншими органами перевiрки не здiйснювались

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Доручень вiд iнших органiв не було.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть)

Iнших способiв iнвестицiй не планує.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 23285643
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0960, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВIТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо консолiдованої фiнансової звiтностi

ПУБЛIЧНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА

“КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД”

станом на 31 грудня 2014 року

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв

та фондового ринку

Власникам цiнних паперiв та найвищому керiвництву

ПАТ “КСТЗ”

1. Вступний параграф

 

1.1. Основнi вiдомостi про  емiтента

Повне найменування:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД”

Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 00293278

Мiсцезнаходження 04073, М.КИЇВ, ПРОВ. БАЛТIЙСЬКИЙ, БУДИНОК 23

Дата державної реєстрацiї 30.03.1995  року

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА У  МIСТI  КИЄВI ДЕРЖАВНА  АДМIНIСТРАЦIЯ

1.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв

облiкової полiтики

Аудитор провiв перевiрку фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД”, далi Товариства, станом на 31.12.2014 року, якi складають повний комплект консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства, а саме:

” Консолiдований Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2014 р.

” Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 р.

” Консолiдований звiт про рух грошових коштiв за 2014 р.

” Консолiдований звiт про власний капiтал за 2014 р.

” Примiтки до рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi за 2014 р.

Ми провели аудит у вiдповiдностi  з вимогами та положеннями Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть”, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА 700 “Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора”.

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних  етичних вимог  а також зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.

Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 “Аудиторськi докази”, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для об?рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.

У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.

Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової   звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав  заходи  внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом  господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.

Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань станом на 31 грудня 2014 року, але нами були виконанi процедури, якi обгрунтовують думку, що цi активи та зобов’язання наявнi.

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.

На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до Закону України “Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”, статтi 40 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”, Законiв України “Про аудиторську дiяльнiсть”, “Про акцiонернi товариства”, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003р. №122/2 “Про  порядок  застосування в Українi Стандартiв аудиту  та  етики  Мiжнародної  федерацiї  бухгалтерiв” та з урахуванням вимог рiшення НКЦПФР вiд  03.04.2012р. №472.

Концептуальною основою консолiдованої фiнансової звiтностi, яку використано Товариством для пiдготовки фiнансових звiтiв, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, якi затвердженi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та розмiщенi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства Фiнансiв України i законодавство України, зокрема Закон України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”.

Консолiдована фiнансова звiтнiсть Товариства в цiлому складена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi  та облiкової полiтики ПАТ “КСТЗ”, яка затверджена наказом директора  №1/1 вiд 02.01.2013 року, з урахуванням зауважень, якi наведенi у п.4 “Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки” даного звiту аудитора.

Консолiдована рiчна  фiнансова  звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства.

Внутрiшня облiкова полiтика Товариства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, в цiлому вiдповiдає вимогам МСФЗ, з урахуванням зауважень, якi наведенi у п.4 “Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки” даного звiту аудитора.

2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства за консолiдовану фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Товариства несе  вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

3. Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на пiдставi результатiв проведеного нами аудиту.

Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансовi звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглядали тi заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання  фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

4. Пiдстава  для висловлення умовно-позитивної думки

У складi основних засобiв Товариства станом на 31 грудня 2014 року враховується логiстичний комплекс, балансова вартiсть якого становить 349 тис. грн., яка складається з витрат на передпроектнi та погоджувальнi роботи щодо будiвництва громадсько-логiстичного центру, якi були здiйсненi у 2008 роцi. За даними аудиту будiвництво зазначеного центру не розпочиналося. На дату складання балансу Товариство не здiйснило тестування зазначеного активу на знецiнення, що є вiдхиленням вiд вимог п.3.6.2 Положення про облiкову полiтику, затвердженого наказом Директора  №1/1 вiд 02.01.2013 року, та вимог п.63 МСБО “Основнi засоби”.

5. Умовно-позитивна  думка аудитора щодо повного комплекту консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться  в параграфi “Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки”, консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД” станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi.

6. Параграф, що привертає увагу

Нами згiдно з вимогами МСА 570 “Безперервнiсть” було розглянуто питання, що iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi пояснення управлiнського персоналу щодо здатностi  суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що, незважаючи на стабiлiзацiйнi фактори, якi вживаються Урядом України з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi. Ми не маємо змоги передбачати можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.

7.  Iнша допомiжна iнформацiя.

Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 03.04.2012 року №472

7.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Чистi активи – це активи пiдприємства за винятком його зобов’язань (п.4 П(С)БО 19 “Об’єднання пiдприємств”).

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється вiдповiдно до Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485.

Станом на 31.12.2014 року чистi активи ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД” складають:

Рядок Найменування показника Значення показника на кiнець звiтного перiоду

(31 грудня 2014 року),

тис. грн.

1.АКТИВИ

1.1 Необоротнi активи 7222

1.2 Оборотнi активи 1721

1.3 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття –

1.4 Усього активи (рядок 280 ф.№1) 8943

2.ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

2.1 Довгостроковi забезпечення –

2.2 Довгостроковi зобов’язання –

2.3 Поточнi зобов’язання i забезпечення 6506

2.5 Усього зобов’язань (сума рядкiв 430, 480, 620, 630 ф.№1) 6506

3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.5) 2437

4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 7446

4.1 Неоплачений капiтал –

4.2 Вилучений капiтал –

5. Перевищення вартостi чистих активiв Товариства розмiру зареєстрованого статутного капiталу проводиться за формулою:  (рядок 3 – рядок 4) -5009

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно з метою реалiзацiї положень ст. 155 Цивiльного кодексу України  “Статутний капiтал акцiонерного товариства”, зокрема п. 3, а саме: “Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї”.

За даними аудиту вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2014 року  становить 2 437  тис. грн., що менше розмiру зареєстрованого статутного капiталу, який станом на 31 грудня 2014 року складає 7 446 тис. грн., на 5 009 тис. грн., але є тенденцiя щодо скорочення цiєї рiзницi. При цьому вартiсть чистих активiв Товариства є бiльшою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом.

7.2. Висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю

Пiд час виконання завдання   аудитор  здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”.

В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”.

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” своєчасно  оприлюднюється Товариством та  надається користувачам звiтностi.

Аудитор не  отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, щодо  наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв (Товариством) та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.

7.3. Виконання значних правочинiв

 

Значний  правочин  – правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова  вартiсть  майна  (робiт,  послуг),  що  є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi  активiв  товариства,  за

даними останньої  рiчної фiнансової звiтностi.

За даними аудиту Товариство у 2014 роцi не укладало значнi правочини вiдповiдно до ст.70 Закону України “Про акцiонернi товариства”.

7.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння,

у тому числi стану  внутрiшнього аудиту вiдповiдно до

Закону України “Про акцiонернi товариства”

Аудитор здiйснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства”.

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:

1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту,

2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi “Iнформацiя про стан корпоративного управлiння” рiчного звiту акцiонерного товариства.

Станом на 31.12.2014 року акцiями Товариства володiло 276 акцiонерiв – фiзичних осiб.

Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до статтi 7 Статуту, який затверджено Загальними зборами акцiонерiв вiд 07.06.2012 року (Протокол №1) та зареєстровано Оболонською районною у м. Києвi  державною адмiнiстрацiєю 04.07.2012 року, номер запису 10691050019000351.

Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння та контролю:

– Загальнi збори акцiонерiв Товариства;

– Наглядова рада;

– Директор;

– Ревiзiйна комiсiя.

Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту.

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та Положеннями про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядову раду Товариства, Директора Товариства, та ревiзiйну комiсiю Товариства.

Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України “Про акцiонернi товариства” – не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року.

Протягом звiтного року Директор Товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю Товариства.

Зовнiшнiм аудитором Товариства щодо перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк обрано та затверджено ТзОВ “Аудиторська фiрма “БIнА” (протокол засiдання Наглядової ради №26 вiд 12.02.2015 року).  Затвердження зовнiшнього аудитора вiдбувалося у вiдповiдностi до вимог пiдпункту 7.3.6.24 пункту 7.3.6 статтi 7 Статуту Товариства за рiшенням Наглядової ради.

Аудитором виконанi аудиторськi процедури щодо перевiрки iнформацiї про стан корпоративного управлiння, яка є складовою частиною Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв Товариства за 2014 рiк.

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння Товариства вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” станом на 31 грудня 2014 року  можна зробити висновок:

1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства”,

2) наведена у рiчному звiтi “Iнформацiя про стан корпоративного управлiння” повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння Товариства та результати їх функцiонування.

7.5. Iдентифiкацiї  та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 “Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища”, аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.

Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ “КСТЗ” визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Директор Товариства.

Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ “КСТЗ” за 2014 рiк  внаслiдок шахрайства.

8. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Повна назва аудиторської фiрми: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

“Аудиторська фiрма “БIнА”

Код ЄДРПОУ 23285643

Мiсцезнаходження  юридичне:

фактичне:

02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12

03150, м. Київ, вул. В.Василькiвська, 66 Б, офiс 28

Перелiк дозвiльних документiв, на пiдставi яких надаються аудиторськi послуги ” Свiдоцтво №0960 про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги, видане рiшенням  Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 р. № 98 та продовжене рiшенням Аудиторської палати  України вiд 23 грудня 2010 року № 224/3, чинне до 23 грудня 2015 року;

” Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане рiшенням АПУ вiд 26.04.2012 р. № 249/5 про те, що суб’єкт аудиторської дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйної етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську дiяльнiсть;

” Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв цiнних паперiв серiя П № 000139, строк дiї: з 30.07.2013 р. до   23.12.2015 р., видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 30.07.2013 р.

Керiвник Ватаманюк Марiя Михайлiвна

Контактнi телефони  (044)289-63-19

(044)223-82-69

Електронна адреса bina@ukr.net

9. Основнi вiдомостi про договiр на проведення аудиту

Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр №  12/02  вiд “12” лютого 2015 р.

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту та виконання завдань з надання впевненостi, що не є аудитом “12” лютого 2015 р. – “31” березня 2015 р.

Директор

ТзОВ “Аудиторська фiрма “БIнА”                               М.М. Ватаманюк

Сертифiкат аудитора – Серiя “А” №000873 виданий рiшенням Аудиторської  палати  України вiд 26 березня 1996 року за №43 та продовжений рiшенням Аудиторської  палати  України вiд 26 травня 2015 року №214/3 до 26.05.2015 р.

Аудитор О.А.Коваленко

Сертифiкат  аудитора – Серiя А №002843, виданий рiшенням Аудиторської  палати  України вiд 2 липня 1996 року за №46 та продовжений рiшенням Аудиторської  палати  України вiд 20 травня 2010 року  до 2 липня 2015 року.

31 березня 2015 року

03150, м. Київ, вул. В.Василькiвська, 66 Б, офiс 28

 

` Довiдка

про фiнансовий стан  ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД” станом на 31.12.2014 року

консолiдована звiтнiсть

 

Показники лiквiдностi, платоспроможностi та рентабельностi

Показник Нормативне значення Станом на 31.12.2013   Станом на 31.12.2014

1. Аналiз лiквiдностi пiдприємства

1.1. Коефiцiєнт покриття

(ф.1 рядок 1195+ф.1 рядок 1200) : (ф.1 рядок1695) > 1 0,55 0,26

1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi

[ф.1 [рядок 1195 + ряд.1200 -ряд.1100-ряд.1110-ряд.1170] : (ф.1 ряд.1694 ) 0,6 – 0,8 0,46 0,23

1.3. 0,21Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi

[ф.1 (рядок 1160 + ряд. 1165 )] : (ф.1 ряд.1695)      > 0

збiльшення 0,24 0,08

1.4. Чистий оборотний капiтал (тис.грн.)

ф.1 (рядок 1195 – рядок 1695) > 0

збiльшення -1 210,00 -4785,00

2. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства

2.1. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї)

(ф.1 ряд. 1495) : (ф.1 ряд. 1900) > 0,5 0,48 0,27

2.2. Коефiцiєнт фiнансування (структури капiталу)

[ф.1 ( ряд. 1595 + ряд 1695 +ряд 1700+ряд 1800)] : (ф.1 ряд. 1495) < 1

зменшення 1,10 2,66

2.3. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами

(ф.1 ряд.1195 – ряд. 1695) : (ф.1 ряд.1695) > 0,1 -0,45 -0,73

2.4. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу

(ф.1 ряд.1195 – ряд. 1695) : (ф.1 ряд. 1495) > 0

збiльшення -0,50 -1,96

3. Аналiз рентабельностi пiдприємства

3.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв

(ф.2 ряд 2350 або ряд 2355) : (ф.1 ряд.1300 гр.3 + ряд.1300 гр.4) / 2 > 0

збiльшення -0,13 0,001

3.2. Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу

(ф.2 ряд.2350 або ряд.2355) : (ф.1 (ряд.1495 гр.3+ ряд.1495 гр.4) / 2 > 0

збiльшення -0,23 0,002

3.3. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi

(ф.2 ряд.2350 або ряд.2355) : ф.2 ряд.2000 > 0

збiльшення -0,08 0,0007

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2014 р. склав 0,26 (на 31.12.2013 р. – 0,55). Цей коефiцiєнт розраховується як вiдношення оборотних активiв Товариства до поточних зобов’язань, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань i свiдчить, на одну гривню поточних  зобов’язань припадає 0,26 грн. поточних активiв (теоретичне значення – бiльше 1).

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вiдображає, що станом на 31.12.2014 р. на 1 грн. поточної заборгованостi Товариства має 0,23 грн. лiквiдних активiв (на 31.12.2013 р. цей показник становив 0,46). Коефiцiєнт розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов’язань i вiдображає платiжнi можливостi Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами (теоретичне значення – бiльше 0,6-0,8).

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов’язань та показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2014 р. коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi склав 0,08 (на 31.12.2013 р. вiн становив 0,24), теоретичне значення – > 0 збiльшення.

Чистий оборотний капiтал, який станом на 31.12.2014 р. зменшився в порiвняннi з 31.12.2013 р. i склав -4785 тис. грн.  (на 31.12.2013 р. цей показник становив -1210 тис. грн.)., розраховується як рiзниця мiж оборотними активами Товариства                               та його поточними зобов’язаннями.

 

Коефiцiєнт платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) станом на      31.12.2014 р. склав 0,27  (на 31.12.2013 р. – 0,48; теоретичне значення – бiльше 0,5) розраховується як вiдношення власного капiталу Товариства до пiдсумку балансу i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть.

Коефiцiєнт фiнансування (структури капiталу) станом на 31.12.2014 р.     склав 2,66, на 31.12.2013 р. – 1,10 (теоретичне значення – < 1 зменшення) i розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв.

Фiнансовий результат 2014 року (6 тис. грн. прибутку) перевищує вiдповiдний показник за 2013 рiк (639 тис. грн. збитку) на 645 тис. грн.

Показники рентабельностi на кiнець звiтного перiоду перевищують аналогiчнi показники на кiнець попереднього перiоду.

Показники лiквiдностi та платоспроможностi Товариства у 2014 роцi зменшилися у порiвняннi з 2013 роком, оскiльки у 2014 роцi Товариство здiйснило полiпшення основних засобiв на 4054 тис. грн., та не розрахувалося з пiдрядниками у повному обсязi.

Директор

ТзОВ “Аудиторська фiрма “БIнА”                               М.М. Ватаманюк

Сертифiкат аудитора – Серiя “А” №000873 виданий рiшенням Аудиторської  палати  України вiд 26 березня 1996 року за №43 та продовжений рiшенням Аудиторської  палати  України вiд 26 травня 2015 року №214/3 до 26.05.2015 р.

31 березня 2015 року

03150, м. Київ, вул. В.Василькiвська, 66 Б, офiс 28

КОДИ

Дата

01.01.2015

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”

за ЄДРПОУ

00293278

Територія

м.Київ, Оболонський р-н

за КОАТУУ

8038000000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників: 42

Адреса, телефон: 04073 м.Київ, Балтiйський провулок, 23, (44) 430-36-22

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Консолідований баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 p.

Форма №1-к

Код за ДКУД 1801007
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на МСФЗ
1 2 3 4 5
    I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 126 118 44
    первісна вартість 1001 224 229 235
    накопичена амортизація 1002 ( 98 ) ( 111 ) ( 191 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби 1010 3 373 7 104 1 653
    первісна вартість 1011 7 946 12 096 11 771
    знос 1012 ( 4 573 ) ( 4 992 ) ( 10 118 )
Інвестиційна нерухомість 1015 142 0 981
    первісна вартість 1016 327 0 3 963
    знос 1017 ( 185 ) ( 0 ) ( 2 982 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0
    первісна вартість 1021 0 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0
    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 69
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 3 641 7 222 2 747
    II. Оборотні активи
Запаси 1100 227 198 1 498
Виробничі запаси 1101 167 138 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 548
Готова продукція 1103 60 60 139
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 76 51 6
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 360 786 214
    з бюджетом 1135 0 1 157
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
    з нарахованих доходів 1140 8 2 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 148
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 655 501 1 733
Готівка 1166 0 0 2
Рахунки в банках 1167 655 501 1 731
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 143 182 111
Усього за розділом II 1195 1 469 1 721 3 867
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 5 110 8 943 6 614
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на МСФЗ
1 2 3 4 5
    I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 446 7 446 7 446
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 85 85 80
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5 100 -5 094 -2 598
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 0 0 0
Усього за розділом I 1495 2 431 2 437 4 928
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви 1530 0 0 0
у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 177 3 739 31
    розрахунками з бюджетом 1620 264 349 55
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
    розрахунками зі страхування 1625 107 77 0
    розрахунками з оплати праці 1630 3 4 34
    одержаними авансами 1635 1 312 1 466 701
    розрахунками з учасниками 1640 749 749 749
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 18 39 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 49 83 116
Усього за розділом IІІ 1695 2 679 6 506 1 686
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 5 110 8 943 6 614

Примітки: Консолiдована  фiнансова звiтнiсть Компанiї за 2014 рiк була пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (“МСФЗ”), якi затвердженi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (“РМСБО”), а також тлумачень, випущених Комiтетом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi (“КТМФЗ”).Ця консолiдована  фiнансова звiтнiсть складена на основi принципiв нарахування та безперервностi дiяльностi.

Консолiдована фiнансова звiтнiсть:

а) об’єднує подiбнi статтi активiв, зобов’язань, капiталу, доходу, витрат та грошових потокiв материнського пiдприємства з аналогiчними статтями його дочiрнiх пiдприємств;

б) згортає (виключає) балансову вартiсть iнвестицiй материнського пiдприємства в кожному дочiрньому пiдприємствi та частки материнського пiдприємства в капiталi кожного дочiрнього пiдприємства (МСФЗ 3 пояснює порядок облiку будь-якого вiдповiдного гудвiлу);

в) виключає повнiстю внутрiшньогруповi активи та зобов’язання, капiтал, дохiд, витрати та грошовi потоки, пов’язанi з операцiями мiж суб’єктами господарювання групи (прибутки або збитки, що виникають внаслiдок внутрiшньогрупових операцiй, що визнанi в складi активiв, таких як запаси та основнi засоби, виключаються повнiстю).

Керівник Говоруха В.П.

Головний бухгалтер Пашкевич Л.О.

КОДИ

Дата

01.01.2015

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”

за ЄДРПОУ

00293278

Консолідований звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2014 рік

Форма №2-к

І. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801008
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8 314 8 073
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 4 041 ) ( 4 079 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:

прибуток

2090 4 273 3 994
    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 129 273
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 3 890 ) ( 3 892 )
Витрати на збут 2150 ( 5 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 495 ) ( 998 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190 12 0
    збиток 2195 ( 0 ) ( 623 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 16 125
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 22 ) ( 141 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290 6 0
    збиток 2295 ( 0 ) ( 639 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350 6 0
    збиток 2355 ( 0 ) ( 639 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 6 -639
Чистий прибуток (збиток), що належить:

власникам материнської компанії

2470 0 0
    неконтрольованій частці 2475 0 0
Сукупний дохід, що належить:

власникам материнської компанії

2480 0 0
    неконтрольованій частці 2485 0 0

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 243 1 342
Витрати на оплату праці 2505 895 978
Відрахування на соціальні заходи 2510 768 946
Амортизація 2515 358 220
Інші операційні витрати 2520 6 167 5 483
Разом 2550 8 431 8 969

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 709 155 709 155
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 709 155 709 155
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,008460 -0,901070
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,008460 -0,901070
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

Примітки: Консолiдована  фiнансова звiтнiсть Компанiї за 2014 рiк була пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (“МСФЗ”), якi затвердженi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (“РМСБО”), а також тлумачень, випущених Комiтетом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi (“КТМФЗ”).Ця консолiдована  фiнансова звiтнiсть складена на основi принципiв нарахування та безперервностi дiяльностi.

Консолiдована фiнансова звiтнiсть:

а) об’єднує подiбнi статтi активiв, зобов’язань, капiталу, доходу, витрат та грошових потокiв материнського пiдприємства з аналогiчними статтями його дочiрнiх пiдприємств;

б) згортає (виключає) балансову вартiсть iнвестицiй материнського пiдприємства в кожному дочiрньому пiдприємствi та частки материнського пiдприємства в капiталi кожного дочiрнього пiдприємства (МСФЗ 3 пояснює порядок облiку будь-якого вiдповiдного гудвiлу);

в) виключає повнiстю внутрiшньогруповi активи та зобов’язання, капiтал, дохiд, витрати та грошовi потоки, пов’язанi з операцiями мiж суб’єктами господарювання групи (прибутки або збитки, що виникають внаслiдок внутрiшньогрупових операцiй, що визнанi в складi активiв, таких як запаси та основнi засоби, виключаються повнiстю).

Керівник Говоруха В.П.

Головний бухгалтер Пашкевич Л.О.

КОДИ

Дата

01.01.2015

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”

за ЄДРПОУ

00293278

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2014 рік

Форма №3-к

Код за ДКУД 1801009
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 648 818
Повернення податків і зборів 3005 0 0
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 10 12
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 9 079 8 945
Надходження від повернення авансів 3020 0 19
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 118 544
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 707 ) ( 1 738 )
Праці 3105 ( 705 ) ( 814 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 826 ) ( 854 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 2 761 ) ( 2 663 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на додану вартість 3117 ( 540 ) ( 468 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з інших податків і зборів 3118 ( 2 221 ) ( 2 195 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 4 714 ) ( 3 786 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 153 ) ( 220 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 66 ) ( 474 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -77 -208
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій 3200 0 0
    необоротних активів 3205 19 30
Надходження від отриманих:
    відсотків 3215 0 0
    дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
    необоротних активів 3260 ( 96 ) ( 522 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -77 -492
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -154 -700
Залишок коштів на початок року 3405 655 1 357
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 -2
Залишок коштів на кінець року 3415 501 655

Примітки: Консолiдована  фiнансова звiтнiсть Компанiї за 2014 рiк була пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (“МСФЗ”), якi затвердженi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (“РМСБО”), а також тлумачень, випущених Комiтетом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi (“КТМФЗ”).Ця консолiдована  фiнансова звiтнiсть складена на основi принципiв нарахування та безперервностi дiяльностi.

Консолiдована фiнансова звiтнiсть:

а) об’єднує подiбнi статтi активiв, зобов’язань, капiталу, доходу, витрат та грошових потокiв материнського пiдприємства з аналогiчними статтями його дочiрнiх пiдприємств;

б) згортає (виключає) балансову вартiсть iнвестицiй материнського пiдприємства в кожному дочiрньому пiдприємствi та частки материнського пiдприємства в капiталi кожного дочiрнього пiдприємства (МСФЗ 3 пояснює порядок облiку будь-якого вiдповiдного гудвiлу);

в) виключає повнiстю внутрiшньогруповi активи та зобов’язання, капiтал, дохiд, витрати та грошовi потоки, пов’язанi з операцiями мiж суб’єктами господарювання групи (прибутки або збитки, що виникають внаслiдок внутрiшньогрупових операцiй, що визнанi в складi активiв, таких як запаси та основнi засоби, виключаються повнiстю).

Керівник Говоруха В.П.

Головний бухгалтер Пашкевич Л.О.

КОДИ

Дата

01.01.2015

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”

за ЄДРПОУ

00293278

Консолідований звіт про власний капітал

За 2014 рік

Форма №4-к

Код за ДКУД 1801011
Належить власникам материнської компанії
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього Неконтрольована частка Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 7 446 0 0 85 -5 100 0 0 2 431 0 2 431
Коригування:

Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року  4095 7 446 0 0 85 -5 100 0 0 2 431 0 2 431
Чистий прибуток (збиток) за звітний період  4100 0 0 0 0 6 0 0 6 0 6
Інший сукупний дохід за звітний період  4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку: 

Виплати власникам

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників: 

Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: 

Викуп акцій

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 6 0 0 6 0 6
Залишок на кінець року  4300 7 446 0 0 85 -5 094 0 0 2 437 0 2 437

Примітки: Консолiдована  фiнансова звiтнiсть Компанiї за 2014 рiк була пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (“МСФЗ”), якi затвердженi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (“РМСБО”), а також тлумачень, випущених Комiтетом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi (“КТМФЗ”).Ця консолiдована  фiнансова звiтнiсть складена на основi принципiв нарахування та безперервностi дiяльностi.

Консолiдована фiнансова звiтнiсть:

а) об’єднує подiбнi статтi активiв, зобов’язань, капiталу, доходу, витрат та грошових потокiв материнського пiдприємства з аналогiчними статтями його дочiрнiх пiдприємств;

б) згортає (виключає) балансову вартiсть iнвестицiй материнського пiдприємства в кожному дочiрньому пiдприємствi та частки материнського пiдприємства в капiталi кожного дочiрнього пiдприємства (МСФЗ 3 пояснює порядок облiку будь-якого вiдповiдного гудвiлу);

в) виключає повнiстю внутрiшньогруповi активи та зобов’язання, капiтал, дохiд, витрати та грошовi потоки, пов’язанi з операцiями мiж суб’єктами господарювання групи (прибутки або збитки, що виникають внаслiдок внутрiшньогрупових операцiй, що визнанi в складi активiв, таких як запаси та основнi засоби, виключаються повнiстю).

Керівник Говоруха В.П.

Головний бухгалтер Пашкевич Л.О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до  консолiдованої рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

1. Iнформацiя про Компанiю та основнi напрямки її дiяльностi.

2. Умови функцiонування Компанiї в Українi

3. Основи пiдготовки фiнансових звiтiв

4. Основнi положення облiкової полiтики

5. Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi

5.1. Основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї

5.2. Iнвестицiйна нерухомiсть

5.3. Нематерiальнi активи

5.4. Запаси

5.5. Торгова дебiторська заборгованiсть

5.6. Передоплати та iншi оборотнi активи

5.7. Грошовi кошти та їх еквiваленти

5.8.  Акцiонерний капiтал

5.9. Iншi компоненти капiталу

5.10. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

5.11. Аванси отриманi та iншi поточнi зобов’язання

5.12. Доходи вiд реалiзацiї

5.13. Собiвартiсть

5.14. Iншi доходи/ витрати

5.15. Адмiнiстративнi витрати

5.16. Витрати на збут

5.17. Оподаткування

6. Управлiння фiнансовими ризиками

7. Операцiї з пов’язаними сторонами

8. Подiї пiсля дати балансу

Iнформацiя про Компанiю та основнi напрямки її дiяльностi

Повна назва:  Публiчне акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”

ПАТ “Київський склотарний завод” (надалi – Компанiя) створено у 1995 роцi як Закрите акцiонерне товариство “Київський склотарний завод”, засноване вiдповiдно до рiшення установчих зборiв (протокол вiд 06.03.1995 року) шляхом перетворення орендного пiдприємства “Київський склотарний завод” у закрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Законiв України “Про господарськi товариства”, “Про пiдприємства в Українi”, “Про цiннi папери та фондову бiржу”, “Про приватизацiю державного майна” та iнших законодавчих актiв.

Країна реєстрацiї Компанiї: Україна.

Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00293278.

Юридична (органiзацiйно-правова) форма: публiчне акцiонерне товариство.

Юридична адреса Компанiї (адреса зареєстрованого офiсу) : 04073, м. Київ, провулок Балтiйський, 23.

Мiсце розташування Компанiї : 04073, м. Київ, провулок Балтiйський, 23.

Основними видами дiяльнiстю Компанiї у звiтному перiодi були: вiдповiдальне зберiгання, надання в оренду, обслуговування  та експлуатацiя нерухомостi.

Iнформацiя про дочiрне пiдприємство у складi консолiдованої фiнансової звiтностi Компанiї:

Повне найменування дочiрнього пiдприємства – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Бизнес Парк <Балтийський>, iдентифiкацiйний код  38399172

Мiсцезнаходження – 04073, м. Київ провулок Балтiйський 23

Органiзацiйно – правова форма – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Країна реєстрацiї – Україна.

Юридична адреса – 04073, м. Київ провулок Балтiйський 23

Вид дiяльностi – послуги зберiгання i експлуатацiя нерухомостi.

Компанiя ТОВ <Бiзнес Парк <Балтiйський> утворена у 2012 роцi.

2. Умови функцiонування Компанiї в Українi

Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки та ризики ринку, що розвивається. Такi особливостi включають, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. На українську економiку впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi для країн iз розвинутою економiкою.

Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає оцiнку провiдним управлiнським персоналом потенцiйного впливу економiчної ситуацiї в Українi на дiяльнiсть та фiнансове становище Компанiї. Подальшi змiни економiчної ситуацiї в країнi можуть суттєво вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.

3. Основи пiдготовки фiнансових звiтiв

3.1. Заява про вiдповiднiсть

Консолiдована  фiнансова звiтнiсть Компанiї за 2014 рiк була пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (“МСФЗ”), якi затвердженi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (“РМСБО”), а також тлумачень, випущених Комiтетом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi (“КТМФЗ”).

Датою переходу Компанiї на МСФЗ є 31 грудня 2011 року. До цiєї дати, Компанiя формувала свою фiнансову звiтнiсть згiдно Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО), якi були чинними на територiї України. Фiнансову звiтнiсть Компанiї за 2012 рiк було складено як частину переходу Компанiї на МСФЗ вiдповiдно до вимог МСФЗ 1 “Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi” (МСФЗ 1).

Перший повний комплект консолiдованої  фiнансової звiтностi Компанiї, складеної вiдповiдно до МСФЗ, у складi звiту про фiнансовий стан, звiту про сукупнi доходи, звiту про рух грошових коштiв, звiту про змiни в капiталi, примiток  разом iз порiвняльною фiнансовою iнформацiєю за попереднi перiоди складено за 2013 рiк.

3.2. Основа подання iнформацiї

Ця консолiдована  фiнансова звiтнiсть складена на основi принципiв нарахування та безперервностi дiяльностi.

Нам не вiдомi будь-якi обставини чи подiї, що можуть стати пiдставою для значних сумнiвiв в здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Зокрема, пiдтверджуємо, що протягом подальших дванадцяти мiсяцiв немає нi намiрiв, нi потреби в лiквiдацiї Компанiї, припиненнi її дiяльностi, чи пошуку захисту вiд кредиторiв у вiдповiдностi до законодавства.

При цьому у найближчому майбутньому Компанiя буде продовжувати пiдпадати пiд вплив нестабiльної економiки в країнi. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї й можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї, її здатнiсть обслуговувати й погашати свої зобов’язання в мiру настання строкiв їх оплати.

Згiдно з принципом нарахування, визнання статей як активiв, зобов’язань, власного капiталу, доходу чи витрат вiдбувається тодi, коли вони вiдповiдають визначенню та критерiям визнання цих статей. Доходи  вiдображуються в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, витрати визнаються в перiодi визнання вiдповiдних доходiв.

На практицi сутнiсть операцiй та iнших обставин i подiй не завжди вiдповiдає тому, що витiкає з їх юридичної форми. Компанiя органiзувала та здiйснює облiк та вiдображає господарськi операцiї та iншi подiї не тiльки згiдно їх юридичної форми, але згiдно з їх змiстом та економiчною сутнiстю.

3.3. Основа оцiнки. Використання оцiнок i суджень.

Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi iсторичної вартостi.

Керiвництво здiйснює оцiнки та припущення, якi впливають на суми, вiдображенi у фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Оцiнки та припущення керiвництва базуються на iнформацiї, яка доступна на дату складання  даної  фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок.

Оцiнки та здiйсненнi на їх основi припущення переглядаються на регулярнiй основi. Змiни в облiкових оцiнках визнаються в тому перiодi, в якому цi оцiнки переглядалися та в усiх наступних перiодах, яких торкнулися зазначенi змiни.

Iнформацiю про найбiльш суттєвi облiковi оцiнки керiвництва Компанiї наведено нижче.

Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi

Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi (резерв сумнiвних боргiв) створюється виходячи з оцiнки Компанiєю платоспроможностi конкретних дебiторiв та аналiзу дебiторської заборгованостi за строками погашення. Якщо вiдбувається погiршення платоспроможностi якого-небудь iз великих дебiторiв або фактичнi збитки вiд невиконання зобов’язань боржниками перевищують оцiнки Компанiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. В цьому разi сума резерву сумнiвних боргiв щодо зазначених боржникiв  нараховується  за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.

Резерв оплати вiдпусток

Резерв оплати вiдпусток створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з наявнiстю невикористаних вiдпусток персоналом. Якщо персонал не використовує передбаченi законодавством вiдпустки, то фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi вiдпусток можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву вiдпусток може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.

Податки

Стосовно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум та термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням довгострокового характеру операцiй Компанiї та складностi договiрних умов, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами та прийнятими припущеннями, або майбутнi змiни таких припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже вiдображених сумах податкiв. Компанiя не створює резервiв спираючись на об?рунтованi припущення.

3.4. Функцiональна валюта та валюта представлення

Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня, що є валютою середовища, в якому здiйснюються основнi господарськi операцiї. Українська гривня не є повнiстю конвертованою валютою за межами територiї України. Фiнансову звiтнiсть складено в тисячах гривень.

3.5. Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї

Облiкова полiтика Компанiї вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому звiтному перiодi.

Дочiрне пiдприємство Компанiї  користується облiковими полiтиками, що не вiдрiзняються вiд тих, якi були прийнятi в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi для облiку подiбних операцiй та подiй за подiбних обставин.

3.6. Процедури консолiдацiї

Консолiдована фiнансова звiтнiсть:

а) об’єднує подiбнi статтi активiв, зобов’язань, капiталу, доходу, витрат та грошових потокiв материнського пiдприємства з аналогiчними статтями його дочiрнiх пiдприємств;

б) згортає (виключає) балансову вартiсть iнвестицiй материнського пiдприємства в кожному дочiрньому пiдприємствi та частки материнського пiдприємства в капiталi кожного дочiрнього пiдприємства (МСФЗ 3 пояснює порядок облiку будь-якого вiдповiдного гудвiлу);

в) виключає повнiстю внутрiшньогруповi активи та зобов’язання, капiтал, дохiд, витрати та грошовi потоки, пов’язанi з операцiями мiж суб’єктами господарювання групи (прибутки або збитки, що виникають внаслiдок внутрiшньогрупових операцiй, що визнанi в складi активiв, таких як запаси та основнi засоби, виключаються повнiстю).

4. Основнi положення облiкової полiтики

Основнi принципи облiкової полiтики, якi використовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi наведено нижче.

4.1. Основнi засоби

Первiсна вартiсть основних засобiв складається з вартостi їх придбання, включаючи невiдшкодованi податки на придбання, а також будь-якi витрати, пов’язанi з приведенням засобiв у робочий стан та їх доставкою до мiсця використання.

Замiни та покращення, що суттєво продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування вiдображаються в складi витрат у перiод  їх виникнення.

Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

Незавершене будiвництво включає витрати на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв та на незавершенi капiтальнi вкладення. Незавершене будiвництво на дату складання окремої фiнансової звiтностi вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Незавершене будiвництво не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.

Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.

Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї.

Основнi засоби в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами:

 

Група основних засобiв Термiн корисного використання, мiсяцi

 

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 120

Машини та обладнання 72

Транспортнi засоби 60

Iнструменти, прилади та iнвентар 60

Iншi основнi засоби 48

 

Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.

4.2. Iнвестицiйна нерухомiсть

Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив, коли є ймовiрнiсть того, що суб’єкт господарювання отримає майбутнi економiчнi вигоди,якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю i собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.

Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi видатки, якi безпосередньо вiднесенi до придбання.

Собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi не збiльшується на суму витрат, пов’язаних iз введенням її в дiю (якщо вони не є необхiдними для приведення нерухомостi до робочого стану вiдповiдно до намiрiв управлiнського персоналу), операцiйних збиткiв, понесених до того, як iнвестицiйна нерухомiсть досягає запланованого рiвня експлуатацiї, або наднормативних сум вiдходiв матерiалiв, оплати працi або iнших ресурсiв, витрачених пiд час будiвництва або полiпшення цiєї нерухомостi.

Замiни та покращення, що суттєво продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування вiдображаються в складi витрат у перiод їх виникнення.

Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковуються за моделлю собiвартостi для всiєї iнвестицiйної нерухомостi.

Визнання iнвестицiйної нерухомостi припиняється при вибуттi або коли iнвестицiйна нерухомiсть вилучається з використання на постiйнiй основi i не очiкується жодних економiчних вигiд вiд її вибуття.

Певнi види нерухомостi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збiльшення капiталу, та другу частку, яка утримується для надання послуг, або для адмiнiстративних цiлей. Якщо цi частки можуть бути проданi окремо (або окремо наданi в оренду згiдно з угодою про фiнансову оренду), то Компанiя  облiковує цi частки окремо. Якщо цi частки не можуть бути проданi  окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо тiльки незначна її частка утримується для надання  послуг, або для адмiнiстративних цiлей.

Компанiя  надає  допомiжнi послуги клiєнтам, що займають нерухомiсть. Компанiя вважає таку власнiсть iнвестицiйною нерухомiстю, якщо цi послуги є вiдносно незначним  компонентом угоди в цiлому.

4.3. Нематерiальнi активи

Придбанi нематерiальнi активи визнаються за собiвартiстю й амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.

Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи враховуються по їхнiй собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї, та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

4.4. Зменшення корисностi активiв

Активи, що мають невизначений термiн служби, не пiдлягають амортизацiї та щороку тестуються на предмет зменшення корисностi.

Активи, що пiдлягають амортизацiї, оцiнюються на предмет зменшення корисностi кожного разу, коли якi-небудь подiї або змiни обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу може перевищувати суму його очiкуваного вiдшкодування. Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти): справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або його вартостi використання. Для цiлей оцiнки активiв на предмет зменшення корисностi активи групуються в найменшi групи, для яких можна видiлити грошовi потоки, що окремо iдентифiкуються (одиницi, що генерують грошовi кошти).

4.5. Запаси

Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом середньозваженої собiвартостi.

На дату складання звiту про фiнансовий стан запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов’язаних з реалiзацiєю.

4.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, депозити, що зберiгаються до вимоги в банках, банкiвськi овердрафти.

4.7. Фiнансовi активи

Первiсне визнання та оцiнка

Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторську заборгованiсть, iнвестицiї, доступнi для продажу, та iнструменти хеджування.

Фiнансовi активи Компанiї включають дебiторську заборгованiсть.

Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску даного фiнансового активу.

У момент первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї i, якщо це можливо i доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року проводить аналiз таких активiв на предмет перегляду вiдповiдностi категорiї, до якої вони були вiднесенi.

Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Компанiя  бере на себе зобов’язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.

Подальша оцiнка

Дебiторська заборгованiсть – це непохiдний фiнансовий актив з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.

Прибутки та збитки за такими активами вiдображуються у складi прибуткiв та збиткiв при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в  звiтi про сукупнi доходи.

Припинення визнання

Визнання фiнансового активу (або, де доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється, якщо:

– строк дiї контрактних прав Компанiї на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчився;

– Компанiя зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але бере на себе контрактне зобов’язання сплатити цi грошовi потоки одному чи декiльком одержувачам повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах “транзитної” угоди; та або (а) передала практично всi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передала, але й не зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння активом, але передала контроль над цим активом.

У випадку, якщо Компанiя передала контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, або уклала “транзитну угоду” та, при цьому, не передала, але й не зберегла в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, а також зберегла контроль над ним, такий актив продовжує визнаватися в межах подальшої участi Компанiї в цьому фiнансовому активi. При цьому, визнається вiдповiдне контрактне зобов’язання по сплатi отриманих грошових потокiв кiнцевим одержувачам.

Переданий фiнансовий актив та визнане зобов’язання оцiнюються на основi, яка вiдображає права та зобов’язання Компанiї, створенi або збереженнi при передачi активу.

Зменшення корисностi

Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює, чи є об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу чи групи фiнансових активiв зменшилася. Кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення корисностi виникають якщо, i тiльки якщо, є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, i така подiя (або подiї) виникнення збитку впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити.

Об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи активiв зменшилася, мiстить у собi спостережнi данi, якi привертають увагу утримувача активу до таких подiй виникнення збитку як значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника, порушення контракту, таке як невиконання зобов’язань чи прострочення платежiв вiдсоткiв або основної суми, ймовiрнiсть того, що позичальник оголосить банкрутство чи iншу фiнансову реорганiзацiю. Також, до таких свiдчень вiдносяться спостережнi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв, такi як негативнi змiни в станi платежiв позичальникiв у групi або нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов’язань за активами у групi.

4.8. Фiнансовi зобов’язання

Первiсне визнання

Фiнансовi зобов’язання, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та позики, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, контракти фiнансової гарантiї або похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування. В момент первiсного визнання фiнансових зобов’язань Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї.

Пiд час первiсного визнання фiнансовi зобов’язання оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового зобов’язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов’язання.

Фiнансовi зобов’язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть.

Подальша оцiнка

Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових зобов’язань при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:

Фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку

Категорiя “фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку” включає фiнансовi зобов’язання, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi зобов’язання, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.

Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi зобов’язання, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеною датою погашення оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, яка розраховується iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.

Припинення визнання

Компанiя виключає фiнансове зобов’язання зi звiту про фiнансовий стан тодi, i тiльки тодi, коли його погашають, тобто, коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується.

Обмiн одного фiнансового зобов’язання на iнше на суттєво вiдмiнних умовах облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов’язання та визнання нового фiнансового зобов’язання. Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов’язання або його частини облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов’язання та визнання нового фiнансового зобов’язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового зобов’язання (або частини фiнансового зобов’язання) та сплаченою компенсацiєю визнається в  прибутку чи збитку.

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках, на кожну звiтну дату визначається виходячи з ринкової цiни котирування.

Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Компанiя встановлює справедливу вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання. Методи оцiнювання охоплюють застосування останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки.

Згортання фiнансових iнструментiв

Фiнансовий актив та фiнансове зобов’язання згортається, а чиста сума подається в звiтi про фiнансовий стан якщо, i тiльки якщо, Компанiя має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намiр погасити зобов’язання на нетто-основi або продати актив й одночасно погасити зобов’язання.

4.9. Операцiї в iноземнiй валютi

Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом Нацiонального банку України (“НБУ”), що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у гривнi за офiцiйним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Всi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у ходi здiйснення операцiй та в результатi перерахунку активiв та зобов’язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати як курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi.

4.10. Визнання доходiв та витрат

Дохiд визнається, коли iснує впевненiсть, що економiчнi вигоди, якi випливають iз проведеної операцiї, будуть отриманi Компанiєю, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Дохiд, за вирахуванням вiдповiдних податкiв, визнається в перiодi, коли покупцевi переданi iстотнi ризики й вигоди.

Вiдвантаженi товари i продукцiя, виконанi i прийнятi замовниками роботи, наданi послуги, переданi покупцям необоротнi активи та iншi активи на пiдставi умов договорiв, якi передбачають перехiд до покупцiв i замовникiв прав власностi та ризикiв – вважаються реалiзованими. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, послуг та продукцiї визнається за умови наявностi всiх наведених нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов’язанi з правом власностi, пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами), сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї, а витрати, пов’язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.

Аванси, отриманi вiд покупцiв або замовникiв за товари та продукцiю, в бухгалтерському облiку та звiтностi не включаються до складу доходiв вiд реалiзацiї до дати вiдвантаження товарiв або продукцiї.

Iншi доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їх виникнення (понесення)  за принципами нарахування та вiдповiдностi незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв.

Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.

Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Доходи або витрати, що виявленi у звiтному перiодi, але вiдносяться до операцiй, проведених у минулих перiодах, зараховуються до фiнансових результатiв попереднiх перiодiв.

4.11. Фiнансовi доходи та витрати

В складi фiнансових доходiв вiдображаються доходи, якi отримує Компанiя в результатi використання iншими пiдприємствами її активiв (вiдсотковi доходи на iнвестованi кошти). Вiдсотковi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.

Всi вiдсотковi та iншi витрати, пов’язанi з отриманням позик та iнших видiв фiнансування, вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони виникають у складi фiнансових витрат, за винятком витрат на позики, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу. Вiдсотковi витрати визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.

4.12. Операцiї з пов’язаними сторонами

Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Таке визначення пов’язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення згiдно законодавства України.

Згiдно з МСБО 24 “Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн”, до пов’язаних сторiн вiдносять:

(а) пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);

(б) асоцiйованi компанiї;

(в) фiзичнi особи, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує, i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близькi члени родини кожної такої фiзичної особи;

(г) провiдний управлiнський персонал, тобто тi особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, керiвництво та контроль дiяльностi пiдприємства, що звiтує, в тому числi директора та керiвники компанiй i близькi члени родини таких осiб;

(д) пiдприємства, у яких суттєвий вiдсоток голосiв належить прямо або непрямо особi, зазначенiй у пунктi (в) чи (г), або тих, на якi така особа здатна здiйснювати суттєвий вплив. Це охоплює пiдприємства, що належать директорам або головним акцiонера пiдприємства, яке звiтує, i пiдприємства, що мають члена провiдного управлiнського персоналу разом з пiдприємством, яке звiтує.

Пiд час розгляду кожного можливого випадку вiдносин зв’язаних сторiн увага має бути спрямована на суть цих вiдносин, а не юридичну форму.

4.13. Подiї пiсля дати балансу

Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску, якi надають додаткову iнформацiю щодо  фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля дати затвердження звiту про фiнансовий стан i якi не впливають на  фiнансову звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються у примiтках до окремої фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.

5. Примiтки до консолiдованої  фiнансової звiтностi

5.1. Основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї

 

Будинки та спорудиМашини та обладнанняIншi основнi засобиНезавершене будiвництвоРазом

Первiсна вартiсть

Станом на 31 грудня 2012 1 395 651 548 366 2960

Надходження 1064 8 250 222 1544

Перекласифiкацiя iнвестицiйної нерухомостi в основнi засоби3745

3745

Вибуття (118) (191)

(94)(403)

Коригування помилки за 2012 рiк 100 100

Станом на 31 грудня 2013 6186 468 704 588 7946

Надходження 4035 31 3966 8032

Перекласифiкацiя iнвестицiйної нерухомостi в основнi засоби 327 327

Вибуття (13) (103) (4093) (4209)

Станом на 31 грудня 2014 10548 455 632 461 12096

Накопичена амортизацiя

Станом на 31 грудня 2012 930 459 498 – 1887

Нараховано за перiод 124 9 15 148

Коригування амортизацiї у зв’язку iз пере класифiкацiєю iнвестицiйної нерухомостi в основнi засоби 2826 2826

Списання амортизацiї у зв’язку з вибуттям (84) (114) (90) (288)

Станом на 31.12.2013 3796 354 423 4573

Нараховано за перiод 263 10 64 337

Коригування амортизацiї у зв’язку iз пере класифiкацiєю iнвестицiйної нерухомостi в основнi засоби 193 193

Списання амортизацiї у зв’язку з вибуттям (8) (103) (111)

Станом на 31.12.2014 4252 356 384 4992

Балансова вартiсть

На 31 грудня 2012 465 192 50 366 1 073

На 31 грудня 2013 2390 114 281 588 3373

На 31 грудня 2014 6296 99 248 461 7104

Вiдповiдно Положенню про облiкову полiтику Компанiї порiг суттєвостi щодо визнання основних засобiв складає  2500 грн.

Основних засобiв, якi наданi в заставу, як забезпечення виконання зобов’язань, немає.

5.2. Iнвестицiйна нерухомiсть

 

Iнвестицiйна нерухомiсть

Первiсна вартiсть

Станом на 31 грудня 2012 4 072

Надходження

Перекласифiкацiя iнвестицiйної нерухомостi в основнi засоби (3745)

Станом на 31 грудня 2013 327

Надходження

Перекласифiкацiя iнвестицiйної нерухомостi в основнi засоби (327)

Станом на 31 грудня 2014 –

Накопичена амортизацiя

Станом на 31 грудня 2012 3 003

Нараховано за перiод 8

Коригування амортизацiї у зв’язку iз перекласифiкацiєю iнвестицiйної нерухомостi в основнi засоби

(2826)

Станом на 31 грудня 2013 185

Нараховано за перiод 8

Коригування амортизацiї у зв’язку iз перекласифiкацiєю iнвестицiйної нерухомостi в основнi засоби

(193)

Станом на 31 грудня 2014 –

Балансова вартiсть

На 31 грудня 2012 1 069

На 31 грудня 2013 142

На 31 грудня 2014 –

5.3. Нематерiальнi активи

 

Комп’ютерне програмне забезпеченняМайновi праваРазом

Первiсна вартiсть

Станом на 31 грудня 2012 3 221 224

Надходження 100 100

Вибуття (100) (100)

Станом на 31 грудня 2013 3 221 224

Надходження 5 5

Вибуття

 

Станом на 31 грудня 2014 3 226 229

Накопичена амортизацiя

Станом на 31 грудня 2012 2 83 85

Нараховано за перiод 1 12 13

Списання амортизацiї у зв’язку з вибуттям

Станом на 31 грудня 2013 3 95 98

Нараховано за перiод 13 13

Списання амортизацiї у зв’язку з вибуттям

Станом на 31 грудня 2014 3 108 111

Балансова вартiсть

На 31 грудня 2012 1 138 139

На 31 грудня 2013 126 126

На 31 грудня 2014 118 118

5.4. Запаси

 

31.12.201431.12.201331.12.2012

Готова продукцiя 60 60 94

Сировина та матерiали 58 65 145

Запаснi частини – 20 305

Iншi матерiали 80 82 425

198227969

5.5. Торгова дебiторська заборгованiсть

 

31.12.201431.12.201331.12.2012

Торгова дебiторська заборгованiсть 184 207 228

Резерв сумнiвних боргiв (133) (131) (124)

5176104

Компанiя не має жодних забезпечень понад заборгованiсть представлену в балансi.

Справедлива вартiсть торгової дебiторської заборгованостей приблизно вiдповiдає її балансовiй вартостi через те, що, як очiкується, вона буде погашена у найближчому майбутньому.

Станом на 31 грудня 2014р. (1), 31 грудня 2013р. (2), 31 грудня 2012р. (3) аналiз по строках погашення торгової дебiторської заборгованостi Компанiї був наступним:

 

Не протермi-

нована та не уцiнена Протермi-

нована

(<12 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-

нована (12-18 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-

нована (18-36 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-

нована (>36 мiсяцiв), але не уцiнена Разом

Торгова  дебiторська заборгованiсть 26 25 2 1 130 184

(1) 26 25 2 1 130 184

 

Не протермi-

нована та не уцiнена Протермi-

нована

(<12 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-

нована (12-18 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-

нована (18-36 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-

нована (>36 мiсяцiв), але не уцiнена Разом

Торгова  дебiторська заборгованiсть 48 29 – 130 – 207

(2) 48 29 – 130 – 207

 

Не протермi-

нована та не уцiнена Протермi-

нована

(<12 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-

нована (12-18 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-

нована (18-36 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-

нована (>36 мiсяцiв), але не уцiнена Разом

Торгова  дебiторська заборгованiсть 27 77 – 124 – 228

(3) 27 77 – 124 – 228

Змiна резерву сумнiвної заборгованостi представлено нижче:

 

2013

Залишок на початок року (124)

Нараховано резерву (7)

Використано резерву –

Вiдновлено резерву –

Залишок на кiнець  року (131)

2014

Залишок на початок року (131)

Нараховано резерву (2)

Використано резерву –

Вiдновлено резерву –

Залишок на кiнець року (133)

5.6. Передоплати та iншi оборотнi активи

 

31.12.201431.12.201331.12.2012

Передоплати за товари, роботи та послуги 786 360 287

Передоплати по податках та зборах 1 – 24

Iнша поточна дебiторська заборгованнiсть – – –

Iншi оборотнi активи 184 151 87

971511398

5.7. Грошовi кошти та їх еквiваленти

 

31.12.201431.12.201331.12.2012

 

Грошовi кошти на банкiвських рахунках 501 655 1357

Грошовi кошти в касi – – –

5016551357

5.8. Акцiонерний капiтал

 

31.12.201431.12.201331.12.2012

Водоп’янов Володимир Михайлович 2238 2 238 2 238

Позняков Сергiй Миколайович 1505 1 347 1 347

YUMAN LIMITED/ЮМАН ЛIМIТЕД, Кiпр – 1854 1159

Познякова Свiтлана Геннадiївна 1505 – –

Позняков Дмитро Сергiйович 1505 – –

Iншi 693 2007 2702

74467 4467 446

Станом на дату балансу, Компанiя випустила 709.155 простих iменних акцiй номiналом 10,5грн.

Сума базового прибутку на акцiю розрахована шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, що вiдноситься на утримувачiв простих акцiй в обiгу впродовж року. Компанiя не має потенцiйних простих акцiй з ефектом пониження, якi можуть бути випущенi, а тому сума пониженого прибутку на акцiю дорiвнює сумi базового прибутку на акцiю.

 

201420132012

 

Чистий прибуток (збиток) за рiк, що вiдноситься на акцiонерiв 6 (639) (1858)

Середньозважена кiлькiсть акцiй, шт. 709.155 709.155 709.155

Базовий та понижений прибуток на одну акцiю, грн. 0,008 (0,9) (2,62)

5.9. Iншi компоненти капiталу

 

Резервний фонд

Станом на 31 грудня 2012 80

Надходження/ (вибуття) 5

Станом на 31 грудня 2013 85

Надходження/(вибуття) –

Станом на 31 грудня 2014 85

5.10. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

 

31.12.201431.12.201331.12.2012

Торгова кредиторська заборгованiсть 3739 177 19

373917719

5.11. Аванси отриманi та iншi поточнi зобов’язання

 

31.12.201431.12.201331.12.2012

Аванси отриманi 1466 1312 942

Зобов’язання по оплатi працi 4 3 3

Зобов’язання по податках та зборах 349 264 266

Зобов’язання по соцiальному страхуванню 77 107 3

Резерв пiд невикористанi вiдпустки 39 18 8

Iншi зобов’язання 832 798 798

276725022020

Балансова вартiсть отриманих авансiв до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.

5.12. Дохiд вiд реалiзацiї

 

201420132012

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї – 5 46

Дохiд вiд надання послуг 8314 8068 5537

831480735583

5.13. Собiвартiсть реалiзацiї

 

201420132012

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 3 487

Собiвартiсть наданих послуг 4041 4076 1 819

404140792 306

5.14. Iншi доходи/ витрати

Iншi доходи 2014 2013 2012

Дохiд вiд реалiзацiї ТМЦ 11 115 510

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 16 25 –

Iншi доходи 118 258 354

145398864

 

Iншi витрати 2014 2013 2012

Списання безнадiйної заборгованостi – – 151

Списання необоротних активiв 5 72 452

Собiвартiсть реалiзацiї виробничих запасiв 20 133 270

Витрати на виплату пiльгових пенсiй 457 601 579

Собiвартiсть реалiзацiї основних засобiв 17 69 178

Витрати вiд курсових рiзниць – 3 12

Визнанi штрафи, пенi, неустойки 1 2 19

Iншi витрати 17 259 418

51711392 079

5.15. Адмiнiстративнi витрати

 

201420132012

Заробiтна плата та пов’язанi витрати 368 467 525

Матерiальнi витрати 66 35 13

Амортизацiя 91 54 76

Послуги банкiв 12 16 13

Професiйнi послуги 21 19 2

Послуги зв’язку 24

2619

Iншi послуги 913 669 451

Податки та збори 2096 2092 2220

Iншi витрати 299 514 332

389038923651

5.16. Витрати на збут

 

201420132012

Заробiтна плата та пов’язанi витрати – – 94

Послуги зв’язку – – 7

Реклама 5 – 7

Iншi витрати – – 92

5-200

5.17. Оподаткування

Компанiя є платником єдиного податку та не застосовує МСБО 12 <Податки на прибуток>

6. Управлiння фiнансовими ризиками

У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що є результатом фiнансових iнструментiв, якi вона має. Полiтика Компанiї по управлiнню ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв. Полiтики з управлiння кожним з цих ризикiв наведено нижче.

6.1. Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Компанiя може зiткнутися з труднощами при погашеннi своїх фiнансових зобов’язань. Причиною зростання рiвня ризику лiквiдностi може стати суттєва невiдповiднiсть мiж термiнами погашення фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань у випадку коли, термiни погашення фiнансових активiв перевищують термiни погашення фiнансових зобов’язань.

В наведенiй нижче таблицi представлено фiнансовi активи та зобов’язання Компанiї станом на  31.12.2014 року, 31.12.2013 року та 31.12. 2012 року в розрiзi їх видiв та термiнiв погашення:

 

31.12.2014 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1-5

рокiв Бiльше 5 рокiв Загалом

Грошовi кошти та їх еквiваленти 501 501

Торгова дебiторська заборгованiсть

-2625133-184

Торгова кредиторська заборгованiсть 14 3725 3739

Iншi фiнансовi зобов’язання 430 1588 749 2767

 

31.12.2013 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1-5

рокiв Бiльше 5 рокiв Загалом

Грошовi кошти та їх еквiваленти 655 655

Торгова дебiторська заборгованiсть

-4829130-207

Торгова кредиторська заборгованiсть 177 177

Iншi фiнансовi зобов’язання 417 1336 749 2502

 

31.12.2012 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1-5

рокiв Бiльше 5 рокiв Загалом

Грошовi кошти та їх еквiваленти 912 912

Торгова дебiторська заборгованiсть

-2777124-228

Торгова кредиторська заборгованiсть 19 19

Iншi фiнансовi зобов’язання 318 953 749 2020

6.2. Ризик управлiння капiталом

Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом – забезпечити безперервнiсть дiяльностi Компанiї з метою максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування операцiйних i капiтальних витрат i пiдтримання стратегiї розвитку Компанiї.

Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та коригує її вiдповiдно до змiн в економiчному середовищi, тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку. Станом на  31 грудня 2014р., 31 грудня 2013р. та 31 грудня 2012р. не було змiн до мети чи полiтики Компанiї з управлiння капiталом.

Компанiя контролює капiтал використовуючи коефiцiєнт фiнансового важеля, що визначається як спiввiдношення чистої заборгованостi до капiталу та чистої заборгованостi. Компанiя включає до чистої заборгованостi вiдсотковi кредити та позики, торгову кредиторську заборгованiсть та iншу кредиторську заборгованiсть, аванси отриманi, довгострокову кредиторську заборгованiсть, короткостроковi та довгостроковi резерви, за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає всi складовi капiталу, а саме: акцiонерний капiтал, iншi компоненти капiталу, нерозподiлений прибуток.

 

31.12.201431.12.201331.12.2012

Торгова кредиторська заборгованiсть 3739 177 19

Аванси отриманi та iншi поточнi зобов’язання 2767 2502 2020

Мiнус: Грошовi кошти та їх еквiваленти (501) (655) (1357)

Чиста заборгованiсть 6005 2024 682

 

Капiтал 2437 2431 3070

Капiтал та чиста заборгованiсть 8943 5110 5109

Коефiцiєнт фiнансового важеля 67,1% 39,6% 13,3%

7. Операцiї з пов’язаними сторонами

До складу пов’язаних сторiн Компанiї входять суб’єкти господарювання, фiзичнi особи, якi контролюють Компанiю (примiтка <Акцiонерний капiтал>), дочiрня компанiя ТОВ <Бiзнес Парк <Балтiйський>, а також провiдний управлiнський персонал  Компанiї.

7.1. Операцiї з дочiрньою компанiєю

У 2014 роцi було зменшено Статутний капiтал ТОВ <Бiзнес Парк <Балтiйський> до 46 тис. грн.

7.2. Операцiї з управлiнським персоналом

Компанiя не надавала опцiонiв на придбання акцiй керiвництву Компанiї та не виплачувала пенсiй нинiшнiм або колишнiм директорам Компанiї.

У 2014 роцi загальна винагорода керiвництва Компанiї склала 155 тис.грн. Вся сума винагороди була включена до складу адмiнiстративних витрат.

Умови угод iз зв’язаними сторонами

Угоди з придбання або продажу з пов’язаними сторонами вiдбуваються на умовах, аналогiчних умовам на комерцiйнiй основi. Балансовi залишки на кiнець року є незабезпеченими, безвiдсотковими, та оплата по ним проводиться грошовими коштами.

8. Подiї пiсля дати балансу

Пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску не вiдбулося суттєвих подiй якi б надавали додаткову iнформацiю щодо окремої фiнансової звiтностi Компанiї, та якi необхiдно було б вiдображати у фiнансовiй звiтностi.