ПРОТОКОЛ №1 річних загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ №1

річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства “Київський склотарний завод”

(далі – Товариство)

м. Київ                                                         09.04.2015 р.
Дата проведення загальних зборів 09.04.2015 р.
Місце проведення загальних зборів м. Київ, пров. Балтійський, 23
Час початку реєстрації учасників 10:00
Час закінчення реєстрації учасників 10:45
Час відкриття зборів 11:00

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений станом на 24 годину 03.04.2015 року.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 276 (двісті сімдесят шість), яким належить 709 155 (сімсот дев’ять тисяч сто п’ятдесят п’ять) штук простих іменних акцій, з них – 7 (сім) акціонерів, яким належать 701 915 (сімсот одна тисяча дев’ятсот п’ятнадцять) штук простих іменних акцій, що надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. На рахунку Товариства обліковується 0 (нуль) штук простих іменних акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах – 7 (сім).

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах – 701 915 (сімсот одна тисяча дев’ятсот п’ятнадцять).

Кворум зборів становить 98,97906%.

Згідно ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори мають кворум та є правомочними вирішувати питання порядку денного.

На Загальних зборах присутні: директор Говоруха В.П.

Голова Ревізійної Комісії Калюпа О.Л.

Голова загальних зборів – Позняков С.М.

Секретар загальних зборів – Говоруха В.П.

Склад лічильної комісії: голова комісії – Пашкевич Л.О. члени комісії – Уварова В.В., Петров І.Г. (підрахунок голосів по першому питанню порядку денного загальних зборів здійснювала реєстраційна комісія у складі: голова комісії – Петров І.Г., члени комісії – Уварова В.В., Пашкевич Л.О.).

Порядок денний загальних зборів:

 1. Відкликання лічильної комісії Товариства, обраної згідно з рішенням минулих Загальних зборів акціонерів від 10.04.2014 р. Обрання лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів.
 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
 3. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Визначення напрямків розвитку та планів на 2015 рік.
 5. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
 7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 р.
 8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства в кількості 5 (п’яти) осіб шляхом кумулятивного голосування.
 10. 10.Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься Товариством з кожним членом Наглядової Ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової Ради Товариства.
 11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.
 13. 13.Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься Товариством з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії Товариства.
 14. 14.Внесення змін до Cтатуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

1. З 1-го питання порядку денного (Відкликання лічильної комісії Товариства, обраної згідно з рішенням минулих Загальних зборів акціонерів від 10.04.2014 р. Обрання лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів).

Слухали: акціонера Водоп’янова В.М., який запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Відкликати лічильну комісію Товариства у складі: голова – Петрик Є.О., члени – Уварова В.В., Пашкевич Л.О., обрану згідно рішення минулих Загальних зборів акціонерів від 10.04.2014 р. Обрати постійну лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів у складі: Пашкевич Л.О., Уварова В.В., Петров І.Г.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення по першому питанню порядку денного та запропонував голосувати. 

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

З 1-го питання порядку денного прийняте рішення:

Відкликати лічильну комісію Товариства у складі: голова – Петрик Є.О., члени – Уварова В.В., Пашкевич Л.О., обрану згідно рішення минулих Загальних зборів акціонерів від 10.04.2014 р. Обрати постійну лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів у складі: Пашкевич Л.О., Уварова В.В., Петров І.Г.

2. З 2-го питання порядку денного (Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів)

Слухали: акціонера Тітаренка І.В., який запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Затвердити регламент ведення чергових Загальних зборів акціонерів: для доповідача надається 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, для повторного виступу – 1 хвилина. Питання доповідачу надають Голові Загальних зборів у письмовій формі після кожного виступу.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення з другого питання порядку денного та запропонував голосувати. 

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

З 2-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити регламент ведення чергових Загальних зборів акціонерів: для доповідача надається 5 хвилин, для виступу – 2 хвилини, для повторного виступу – 1 хвилина. Питання доповідачу надають Голові Загальних зборів у письмовій формі після кожного виступу.

3. З 3-го питання порядку денного (Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту)

Слухали: виступ із звітом Голови Наглядової Ради Познякова С.М.

Акціонер Позняков Д.С. запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2014 р.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення по третьому питанню порядку денного та запропонував голосувати.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

З 3-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2014 р.

4. З 4-го питання порядку денного (Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Визначення напрямків розвитку та планів на 2015 рік)

Слухали: виступ із звітом директора Говорухи В.П.

Акціонер Селівончик І.С. запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства на 2014 р., затвердити запропоновані напрямки розвитку та плани на 2015 р.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення по четвертому питанню порядку денного та запропонував голосувати.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

З 4-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства на 2014 р., затвердити запропоновані напрямки розвитку та плани на 2015 р.

5. З 5-го питання порядку денного (Звіт Ревізійної комісії  щодо фінансової звітності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту)

Слухали: виступ із звітом Голови Ревізійної комісії Калюпи О.Л.

Акціонер Водоп’янов В.М. запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2014 р.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення по п’ятому питанню порядку денного та запропонував голосувати.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

З 5-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2014 р.

6. З 6-го питання порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.)

Слухали: акціонера Тітаренка І.В., який запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення по шостому питанню порядку денного та запропонував голосувати.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

З 6-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

7. З 7-го питання порядку денного (Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 р.)

Слухали: акціонер Позняков Д.С. запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Направити 95% від прибутку, отриманого у 2014 році, на покриття збитків минулих років, 5% – до резервного капіталу.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення з сьомого питання порядку денного та запропонував голосувати.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

З 7-го питання порядку денного прийняте рішення:

Направити 95% від прибутку, отриманого у 2014 році, на покриття збитків минулих років, 5% – до резервного капіталу.

8. З 8-го питання порядку денного (Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства).

Слухали: акціонер Селівончик І.С. запропонував наступний проект рішення.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення з восьмого питання порядку денного та запропонував голосувати.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

З 8-го питання порядку денного прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства.

9. З 9-го питання порядку денного (Обрання членів Наглядової ради Товариства в кількості 5 (п’яти) осіб шляхом кумулятивного голосування).

Слухали: Голова загальних зборів Позняков С.М. запропонував голосувати з дев’ятого питання порядку денного шляхом кумулятивного голосування.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Водоп’янов Володимир Михайлович – 659 450 голосів.

2. Позняков Сергій Миколайович – 716 490 голосів.

3. Позняков Дмитро Сергійович – 716 485 голосів.

4. Селівончик Ігор Семенович – 649 885 голосів.

5. Тітаренко Ігор Віталійович – 767 265 голосів.

До складу Наглядової ради обрані:

1. Водоп’янов Володимир Михайлович.

2. Позняков Сергій Миколайович.

3. Позняков Дмитро Сергійович.

4. Селівончик Ігор Семенович.

5. Тітаренко Ігор Віталійович.

10. З 10-го питання порядку денного (Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься Товариством з кожним членом Наглядової Ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової Ради Товариства).

Слухали: акціонера Водоп’янова В.М., який запропонував наступний проект рішення.

 

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства та уповноважити директора Товариства Говоруху В.П. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення з десятого питання порядку денного та запропонував голосувати.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

З 10-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства та уповноважити директора Товариства Говоруху В.П. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради Товариства.

11. З 11-го питання порядку денного (Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства).

Слухали: акціонера Тітаренка І.В., який запропонував наступний проект рішення.

 

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення з одинадцятого питання порядку денного та запропонував голосувати.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

З 11-го питання порядку денного прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

12. З 12-го питання порядку денного (Обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування).

Слухали: Голова загальних зборів Позняков С.М. запропонував голосувати з  одинадцятого питання порядку денного шляхом кумулятивного голосування.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Калюпа Олена Леонідівна – 754 891 голосів.

2. Милокост Людмила Володимирівна – 690 495 голосів.

3. Тарасюк Світлана Василівна – 660 359 голосів.

До складу Ревізійної комісії обрані:

1. Калюпа Олена Леонідівна.

2. Милокост Людмила Володимирівна.

3. Тарасюк Світлана Василівна

13. З 13-го питання порядку денного (Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься Товариством з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії Товариства).

Слухали: Акціонер Позняков Д.С. запропонував наступний проект рішення.

 

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення з тринадцятого питання порядку денного та запропонував голосувати.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

З 13-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства та уповноважити директора Товариства Говоруху В.П. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

14. З 14-го питання порядку денного (Внесення змін до Cтатуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції).

Слухали: Акціонера Селівончика І.С., який запропонував наступний проект рішення.

 

Проект рішення:

Змінити перше речення пункту 7.3.1. розділу 7 Cтатуту Товариства, виклавши його в такій редакції: “До складу Наглядової ради входить 5 (п’ять) членів, серед яких Голова та заступник Голови Наглядової ради”. Уповноважити директора Говоруху В.П. належно оформити та підписати Статут в новій редакції і провести його державну реєстрацію.

Оскільки інших пропозицій не надійшло, Голова загальних зборів Позняков С.М. оголосив проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного та запропонував голосувати.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 701 915 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

З 14-го питання порядку денного прийняте рішення:

Змінити перше речення пункту 7.3.1. розділу 7 Cтатуту Товариства, виклавши його в такій редакції: “До складу Наглядової ради входить 5 (п’ять) членів, серед яких Голова та заступник Голови Наглядової ради”.

Уповноважити директора Говоруху В.П. належно оформити та підписати Статут в новій редакції і провести його державну реєстрацію.

Голова зборів Позняков С.М. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів Позняков С.М.
Секретар зборів Говоруха В.П.
(