Загальні збори акціонерів ПАТ «Київський склотарний завод»

Загальні збори акціонерів ПАТ «Київський склотарний завод»

До уваги акціонерів ПАТ «Київський склотарний завод»!

Публічне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» (код ЄДРПОУ – 00293278, місцезнаходження: м. Київ, провулок Балтійський, 23) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський склотарний завод» (далі – Товариство), які відбудуться 09 квітня 2015 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової Ради.

Порядок денний:

 1. Відкликання лічильної комісії Товариства, обраної згідно з рішенням минулих Загальних зборів акціонерів від 10.04.2014 р. Обрання лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів.
 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
 3. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Визначення напрямків розвитку та планів на 2015 рік.
 5. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
 7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 р.
 8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства в кількості 5 (п’яти) осіб шляхом кумулятивного голосування.
 10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься Товариством з кожним членом Наглядової Ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової Ради Товариства.
 11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.
 13. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься Товариством з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії Товариства.
 14. Внесення змін до Cтатуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Реєстрація учасників Загальних зборів Товариства відбудеться 09 квітня 2015 року з 10.00 до 10.45 за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової Ради.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – на 24 годину 03 квітня 2015 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, які стосуються порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі години кожної п’ятниці за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 23, кабінет Наглядової Ради, а також у день проведення Загальних  зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор ПАТ “КСТЗ” Говоруха В.П.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники мають право подавати в письмовому вигляді на ім’я директора Товариства за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 23 не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Довідки за телефоном: (044) 430-36-22.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства в 2014 р. (тис.грн.)

Найменування показника Звітний рік 

(2014 р.)

Попередній рік (2013 р.)
Усього активів 8943 5110
Основні засоби 7222 3641
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 198 227
Сумарна дебіторська заборгованість 840 444
Грошові кошти та їх еквіваленти 501 655
Нерозподілений прибуток (5094) (5100)
Власний капітал 2437 2431
Статутний капітал 7446 7446
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 6506 2679
Чистий прибуток (збиток) 6 (639)
Середньорічна кількість акцій 709155 709155
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 42 50

Наглядова рада

Залишити відповідь